ዝገርሙ ስእልታት

ኣብ እዋን መርዓ ዝተሳእሉ ዝገርሙ ስእልታት

ፊሊ፡ ኣብ ልበይ ዘለካ ዓቢ ቦታ እናስፋሕፍሐ ንኹሉ ነገረይ
ተቖጻጺርዎ። ንዓይ ኩሉ ነገር ኢኻ። ወትሩ ኣብ ጐነይ ክትህሉ ድማ’የ ዝደሊ።
መቐረት ፍቕሪ ኣብ ልበይ ኲዒኻ ብኣኻ ጥራይ ከም ዝሓስብ ዝገበርካኒ ንጉስይ
ኢኻ።

ፈሊ፡ ሳሕቲ’ኳ ይኹን’ምበር፡ ንጋራጮ ኢና። ምግርጫው ዝጽላእ
ኣይኰነን ንኽትራዳዳእ ቅሩብነት ዘይምርኣካን ንዓይ ስምዕንን ዝብል ዓብላሊ

ኣታሓሳስባኻ ግን ቅቡል ኣይኰነን። ሓሳባተይ ብግቡእ ይስማዕ ጌጋ እንተዀይኑ፡
ኣራሚ ትብሎ ሓሳብ ተቕርብ። ፍቕሪ ድማ ንሱ’ዩ ተረዳዲእካ ኢኻ ትፈላለ።

ፊሊ፡ ኣብቲ ፈለማ ጉዕዞ ፍቕሪና እዚ ባህሪ’ዚ ርኤልካ ኣይፈልጥን’የ።
ምስ ግዜ ግን ድጒል ዝመስል ሓይሊ ከተንጸባርቕ ጀሚርካ። ስለምንታይ፡

ትማልን ሎምን ነንበይኑ ኴንካ ናባኻ ይገድፎ እቲ መልሲ። ከም ሰብ ግን
ክትቀርበኒ ከለኻ ገለ ዘጉደልካለይ ሓቂ ከም ዘሎ ኣይዘንጋዕኹን።

ፊሊ፡ መሓዙተይ ብዛዕባኻ ዝደጋግማኣ ቃል እንተላ ‘ስምዑኒ ባሃሊ’ዩ፡ ከመይ
ኢልኪ ኢኺ ፈቲኽዮ’ እየን ዝብላኒ። ኣነ ብወገነይ ደቂ-ሰብ ነናይ ገዛእ ርእስና

ጐደሎ ኣለና። ነቲ ጐደለና ፈሊጥና ንምቕያሩ ኣብ ነርእዮ ጻዕሪ ድማ መንፍዓትና
በሪኹ ምስ ብጾትና ጽቡቕ ዝምድና ኣብ ምምስራት ንዕወት በሃሊት’የ። ንሱ፡

ስለዝዀነ’የ ድማ ንኽቕይረካ ነብሰይ ሃስየ ምስኻ ዝጓዓዝ ዘለኹ።
ፊሊ፡ ፍቕሪ ሓልዮት’ዩ። ኣብ ልበይ ዘሎ ክትሰምዓንን ዝብሎ ክትቅበለንን
እንተዘይክኢልካ ፍቕሪ ጐዲልኒ’ሎ። ስምዒኒ ጥራይ እንተኢልካኒ’ውን ፍቕሪ
ጐዲልኒ’ሎ። እዚ ትርእየኒ ዘለኻ ስምዒታዊ ባህሪ ኣብ ፍቕርና ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ።
ልበይ እናበሃገካ በቲ ሓደ ወገን ዕብለላኻ እናተራእየኒ ይሽቑረር ኣለኹ። ስለዚ
ብስምዒት ምሕሳብ ኣወጊድካ፡ ህድእ ኢልካ ኣመዛዚንካ ድሌታትካ ኣብ ልበይ
ሰዂዕካ ንፍቕርና ኣዕብዮ።