ዘስደምም ገበን።

ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ኣዝዩ ዘስደምም ገበን።

ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ኣዝዩ ዘስደምም ገበን።

ኣደይ፡ ቅድሚ ንዓይ ምውላዳ ኣዝያ ምልክዕቲ’ያ ዝነበረት። ኣብ ግዜ ንእስነታ ብዙሓት ንመርዓ ይሓትዋ’ሞ፡ ንሳ ግን ትነጽጎም። ኣብቲ እዋን፡ ካብ ሓደ ምስኣ ጽቡቕ ምቅርራብ ዝነበሮ መንእሰይ ድቂ ኣትሪፋ ስለ ዝነበረት’ያ ንደለይታ ትነጽጎም ዝነበረት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣደኣ ማለት ዓባየይ “እንታይ ኢኺ ክትኾኒ ትደልዪ ዘለኺ? ክሳብ ሕጂ ብፍቓድኪ ክንከይድ ጸኒሕና፣ ሕጂ ግን ንወደቦይ ግርማይ ትብጻሕኩም ኢልናዮም ኣለና። ደሓር ከኣ ኩለን መሓዙትኪ ተመርዕየን፣ ንስኺ ግን ብጓልኪ ክትኣርጊ” ኣምሪረን ተዛረባኣ። እትገብሮ ጠፊኡዋ፡ እታ ሓንቲ ዝነበረታ ምርጫ ይቀበልዎ ኣይቀበልዎ ጥንሲ ሒዛ ከም ዘላ ምንጋር ጥራይ ምዃኑ ብምሕሳብ፡ ትብዓት ወሲኻ ነፍሰ ጾር ምዃና ነገረቶም። ስድራኣ ነዚ ምስ ሰምዑ “ጓልኩም ንቡር ከይገበረት ጠኒሳ” ከይበሃሉ ስለዝፈርሑ ካብ ገዛ ሰጐጒዋ። ንሳ’ውን ንስድራኣ ጨኪና “ኣይተድልዩኒን ኢኹም” ብምባል ነቲ መንእሰይ ተኣማሚና ካብ ዓዲ ናብ ከተማ ኣተወት። ይኹን’ምበር፡ እቲ ንዕኡ ኣሚና ስድራኣ ገዲፋ ዝኸደቶ ከመይ ኢልካ ይእመን! ሰብኣይ ካብኣ ስለ ዝተሓብአ ክትረኽቦ ኣይከኣለትን። ኣነ ተወሊደ ክሳብ ጓል ክልተ ዓመት ዝኸውን ኣቦይ ይኹን ስድራኣ ቁሊሕ ኣይበሉናን። ብወረ ግን ካልእ ሰበይቲ ተመርዕዩስ ድሮ’ኳ ወሊዱ ዝብል ሓበሬታ ይመጸና’ዩ። ብጭቡጥ ግን ሓቅነቱ ኣየረጋገጽናን። ከነረጋግጽ’ውን ዓቕሚ ኣይነበረናን። ኣደይ ንዓይ ሓንሳብ ምስ ጐረቤት ካልእ ግዜ ምስኣ እናወሰደትን እናሰርሐትን ኣዕበየትኒ። እቲ ኣደይ ትሰርሓሉ ዝነበረት ሰብኣይ ብሰንኪ ውላድ ምስ ሰበይቱ ስለ ዝተፋትሐ፡ ሰበይቲ ኣይነበረቶን። ምስ ኣደይ ጽቡቕ ምቅርራብ ስለ ዝነበሮም ከኣ በብቝሩብ ካብ ሰራሕተኛ ናብ በዓልቲ ቤቱ ተሰጋገረት። እቲ ዘገርም ግን ኣነ ብዕድመ ዓብየ’ኳ እንተነበርኩ፡ ኣቦይ ግን ኣይፈልጦን’የ። መንነት ኣቦይ ንኽፈልጥ ነደይ ብዙሕ’የ ዘሸግራ ነይረ። ወረ ሓንሳብሲ ንዓኺ ንኽጥዕመኪ ንዓይ ካብ ኣቦይ ፈሊኽኒ ኢለ’የ ዘጨንቓ። ብዝኾነ ኣነ ክሓታ ንሳ ክትሓብኣለይ ብቐጻሊ ኣብ ቈይቊ ኢና ንነብር ነይርና። ኣደይ ብኣይን ኣብ ከተማታትና ቍጽሪ ተጠቀምቲ ብሽክለታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ። ገለ ተጠቀምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝተፈላለየ ጐደናታት ጠንቂ ሓደጋ ይኾኑ’ዮም። ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ዘይተመደቦ ቦታ ምልክታትን ሕግታትን ትራፊክ ይጥሕሱ፡ ከም ሳዕቤኑ ንሓደጋ ይቃልዑ። ገለ ካብቶም ዝፍጸሙ ተርእዮታት፡ ምልክት ‘ደው በል’ ብናህሪ ምጥሓስ፡ ንሓንቲ ብሽክለታ ክልተ ሰለስተ ኴንካ ተወጢሕካ ምኻድ፡ ልጓል (ፍሬኖ) ዘይብላ ብሽክለታ ብፍላይ ኣብ ጻዕቂ መኻይን ዘለዎ ሓደገኛ መገዲ(ቁልቁል) ምዝዋር፡ በቲ ሓደ ኢድካ ከበድቲ ነገራት ተሰኪምካ ብሓደ ኢድካ ምዝዋር፡ ናይ ኢድ ምልክት ከይገበርካ ሃንደበት ንጸጋም ምጥዋይ፡ ገለ ካብቶም ብዙሓት ጕድለታት’ዮም። በቲ ምስኣ ዘሎ ሰብኣያን ኣይቀሰነትን። ንሱ’ውን ነደይ ክእክባ ኸሎ ቐንዲ ዕላማኡ ንኽትወልደሉ ስለ ዝነበረ’ሞ ስለ ዘይወለደትሉ፡ ብቐጻሊ ምስ ተባእሱ’ዮም። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሓደ መዓልቲ ወላዲተይ ደሃይ ኣቦይ ክትሓተለይ ኣርሒቓን ንንውሕ ዝበለ ግዜን ገሸት። ድሕሪ ኣደይ ዘድሊ ዘበለ ኣነ’የ ንሰብኣይ ኣደይ ዝቕርበሉ ዝነበረኩ። ሓደ ምሸት ቡን ክገብረሉ ኣዚዙኒ ከይኣክል ፍኹስ ዝበለ ኽዳን ንክገበር’ውን ሓተተኒ፣ “ኩሉ ዝበለኪ ስምዕዮ” ኢላ ንዝተላበወትኒ ኣደይ ቃላ ኸየዕብር ክብል ቡን ኣፍላሕኩሉ። እንተ ከምቲ ዝበለኒ ክዳን ግን ከምዘይሰማዕኩ ኾይነ ሓለፍኩዎ። ቡን ሰትዩ ወዲኡ ድሕሪ ክንደይ ስቕታ ‘ኣነኮ ንኣደኺ ክትወልደለይ’የ ጠርኒፈያ፣ ኣደኺ ግን ትወልድ ኣይትመስልን እያ። ድሮ እኳ 2 ዓመት ኣሕሊፍና። ስለዚ. ንደገ ኣቢሉ ወጸ። ድሕሪኡ፡ ህውኽ ኢሉ ብምምላስ ክዳነይ ኣቐብልኒ በለኒ። ዝተበሃልኩዎ ከምጽእ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ምስ ኣተኹ ገዛ ዓጽዩ ሓውሲ ብሓይሊ ተጋሰሰኒ። “ጥንስትስ መዓልቲ ሕርሳ ትጽብጽብ” ከም ዝበሃል ኣነ’ውን ኣደይ ሎሚዶ ጽባሕ ትመጽእ ትኸውን ክብል መዓልታት ቈጸርኩ። ኣደይ ክሰልጣ ስለ ዘይከኣለ ግዜ ወሰደት። “መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ” ከም ዝበሃል ኣደይ ድሕሪ ሸውዓተ ወርሒ ካብ መገሻኣ ተመልሰት። ኣቐዲመ ኣደይ ደሃይ ናይ ኣቦይ ክትህበኒ ብሃንቀውታ እጽበ እኳ እንተነበርኩ፡ ሽዑስ ናይ ኣቦይ ጕዳይ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ብድሕሪ ወላዲተይ ዘጋጠመኒ ፍጻመ እጭነቕ ነበርኩ። ድሮ ከብደይ ተፈሊጡ ጥራይ ዘይኮነ ብጽሕቲ ወርሒ ነበርኩ። ኣደይ ምስ ረኣየትኒ ሰንቢዳ ኣይሓተተትንን። ኣቦይ ብሂወት ከምዘየለን ኣብ ኣስመራ ዝኣተወ ሓው ከም ዘለዎን እናገለጸት ንዓይን ንበዓል ቤታን ነገረትና። ሰብኣይ ኣደይ ገና እቲ ዕላል ከይተወድአ ሰንበደ። ንሳ ኵነታቱ ባህ ስለዘይበላ “ተጸሊኡካ ኢዩ ድኣ? ንዕኡ ዝርብሾ ዝነበረ ግን እቲ ሓዉ ዝበሃል ዘሎ ባዕሉ ምዃኑ ስለ ዝገለጸላ፡ ክልተኦም ኣደንጽዩዎም ኣብ ዘለዉዎ ፈዘዙ። እቲ ቐንዲ በርቲዕዎ ዝነበረ ግን ሓወቦይ ምስ ሰይቲ ሓዉ ሓዳር ምግባሩ ዘይኮነ እቲ ምሳይ ዝገበሮ ኣነዋሪ ተግባር’ዩ። በዚ ድማ ነዊሕ ከይጸንሐ ጭንቀት ስለዝገበረ፡ ብዝፈጸሞ መስደመም ግዕዘይ ስለ ዘይቀሰነ፡ ናይ ኣእምሮ ጸገም ገይሩ ኣብ ቅድስቲ ማርያም ሰምበል ሕክምናዊ ክንክን ኣብ ዝርከቡሉ ቦታ ኣትዩ ኣሎ። “ተሓቢአን ይጠንሰኦ ሰብ ኣኪበን ይሓርሰኦ” ከም ዝበሃል፡ “ጕዳይካ ምንጋር’ዩ” ዝሓይሽ ብምባል፡ ኣነ፡ ነቲ ዘጋጠመ ንኣደይ ብዝርዝር ነገርኩዋ። እታ ነብሳ ግንብንብ ዝበላ ኣደይ’ውን ብወገና ሓወቦይ ምዃኑ ኣርድኣትኒ። በዚ መጺኡ ዘይተባህለ ኣውያት ድማ ደርጓሕኩዎ። ቅልውላው ሕርሲ ከኣ ነቲ ኣውያት ስዒቡ መጸኒ። ብዙሕ ሓሲብኩን ኣስተንተንኩን። ንዝሓሰብኩዎ ንኽፍጽም ግን ሕልናይ ምግበር ኣብዩኒ በቃ ምስ ወለድኩ ካብ ሰባት ተነጺለ ክነብር ወሰንኩ። ነዚ ዘወሰነኒ ግን ኩሉ ምዃን ምስ ኣበየኒ’ዩ። ድሕሪ ነዊሕ ከርተት ድማ ሕብረተሰብና ምስ ኣደይ ኣረዳዲኡናስ፡ ኣብ ማእከሉ ብሰላም ንነብር ኣለና። “ኣብ ዓለም ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን” ዝብል ምስላ ኣባይ ምስ መጸ’የ ፈሊጠዮ።
ብጓልኪ ክትኣርጊ? .. ” ብምባል ኣጥቢቓ ሓተተቶ።
ስምዒ ’ ብምባል