Coronavirus

Coronavirus አብ ቻይና ዝተረክበ ሓድሽ ቫይረስ ዕዳጋታት ዓለም ይርብሽ

አብ ቻይና ዝተረክበ ሓድሽ ቫይረስ ዕዳጋታት ዓለም ይርብሽ

ኣብ ከተማ ሞስኮ – ሩስያ ኣብ ዝርከብ
ኣህጉራዊ መዓርፎ-ነፈርቲ ሸረመተቮ
20 ቢልዮን ኤውሮ (27 ቢልዮን ዶላር)
ገንዘብ ዝጸዓነት ዋና ዘይብላ ነፋሪት ከምዘላ
ተገሊጹ።
ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ከቃልሕኦ ከም
ዝቐነያ፡ እታ ነፋሪት ንሽዱሽተ ዓመታት
ዝኣክል’ያ ኣብቲ መዓርፎ-ነፈርቲ ኮፍኢላ ዘላ። ዛጊት ድማ
“ኣነ’የ ዋናኣ” ዝብል
ኣካል ኣይተረኽበን ዘሎ።
ብምልኡ’ቲ ኣብ ውሽጣ
ተደርዲሩ ዘሎ ናይ
ወረቐት ገንዘብ በብሚእቲ
ኮይኑ፡ ኣብ ፍሉይ
መኽዘን ተዓቂቡ ብኣባላት
ጸጥታ’ቲ መዓርፎ-ነፈርቲ
ብጽኑዕ ይሕሎ ኣሎ። እታ
ነፋሪት ነቲ ገንዘብ ጽዒና ቅድሚ ሽዱሽተ
ዓመታት ካብ ፍራንክፈርት – ጀርመን
ነቒላ ኣብቲ መዓርፎ-ነፈርቲ’ኳ እንተዓለበት፡
ዝቕበላ ኣካል ግን ክትረክብ ኣይካኣለትን።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብታ ነፈሪት ዝተረኽበ ሰነድ፡
ዜግነቱን ኣድራሻኡን ዘይፍለጥ ፋርዚን
ሞትላፍ ዝተባህለ ወዲ 45 ዓመት ለኣኺናይ’ቲ ገንዘብ ምዃኑ’ኳ ዝነግር እንተኾነ፡
እቲ ዉልቀ-ሰብ ግን ዛጊት ዝኾነ ናይ
ዋንነት ሕቶ ከቕርብ ኣይከኣለን ዘሎ።
ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ ብወገነን
ንምንጪታት ሩስያ እናጠቐሳ ኣብ
ዝዝርግሕኦ ዘለዋ ሓበሬታታት፡ እቲ ገንዘብ
ናይቲ ብኣመሪካ ተሓኒቑ ዝተቐትለ
መራሒ ዒራቕ ዝነበረ ሳዳም ሑሴን
ከይኮነ ከም ዘይተርፍ’የን ዝገልጻ ዘለዋ።
እንተኾነ ሰበ-ስልጣን ጸጥታ ሞስኮ፡ እቲ
ገንዘብ ናይ መን ከምዝኾነ ንምፍላጥ ዓቢ
ምስጢር ኮይኑዎም ምህላዉ ብምሕባር፡
ምናልባት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝመጸ
ናይ ጉጅለታት ገበን (ማፊያ) ወይ’ውን
ናይ ብልሹዋት ሰበ-ስልጣን መንግስቲ
ከይከዉን ጥርጣረታት ከምዘለዎም’ዮም
ዝገልጹ ዘለዉ።