HIV

ንፍወሳ ኤይድስ ተስፋ ዝህብ | HIV

ንፍወሳ ኤይድስ ተስፋ ዝህብ | HIV

ኣብ ሆስፒታል ብሪጋም (ኣመሪካ)
ዝርከቡ ተመራመርቲ፡ ንነዊሕ እዋን
ብኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ዝተለኽፉ ክልተ
ሰባት ብዘካየድዎ ናይ ኣንጉዕ ምስግጋር
መስርሕ ሕክምና፡ ነቶም ልኹፋት
ካብቲ ቫይረስ ናጻ ክገብርዎም
ከምዝኸኣሉ ገሊጾም።
እቶም መንነቶም ብምስጢር
ዝተታሕዙ ሕሙማት፡ ንልዕሊ
30 ዓመት ልኹፋት ኤች.ኣይ.ቪ
ኮይኖም’ዮም ጸኒሖም። ብሕማም
ካንሰር ስለዝተጠቕዑ ግን ኣብ ሕክምና
ክዕቆቡ ተገዲዶም።
ነቲ ዘጋጠሞም ሕማም ካንሰር
ንምፍዋስ ድማ ክቡርን ዝተሓላለኸን
መስርሕ ምስግጋር ኣንጉዕ ከካይዱ
ነይሩዎም። ተመራመርቲ ሆስፒታል
ብሪጋም ከምዝገለጽዎ፡ ድሕር’ቲ
ዝተኻየደ ዕዉት ምስግጋር ኣንጉዕ፡
ክልቲኦም ሕሙማት ጸረ-ኤች.ኣይ.ቪ
መድሃኒት ወሲዶም።
ሓደ ካብቶም ሕሙማት ንልዕሊ
ክልተ ዓመት ዝኣክል ካብ ኤች.ኣይ.ቪ
ናጻ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ድሕሪ
ሕክምና ዘካየደ ካልኣዩ’ውን ዝሓለፈ
ኣርባዕተ ወርሒ ካብቲ ቫይረስ ናጻ
ኮይኑ።
እንተኾነ፡ ቫይረስ ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ሓያሎ ውሽጣዊ ክፋላት ሰብነት
ተሓቢኡ ክጸንሕ ስለዝኽእል፡ እዚ
ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት ከም ደምዳሚ
ክውሰድ ከምዘይግባእ’ዮም እቶም
ተመራመርቲ ዘገንዝቡ።
“እዚ ኣገባብ ፍወሳ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ
መስርሕ’ዩ፣ ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ምፍዋስ
ግን ኣማራጺ ዝእንፍት’ዩ” ይብል ነቲ
ምርምር ካብ ዘካየዱ ሓደ ዶክተር
ቲሞቲ ሀንሪ።
ቅድሚ ገለ ዓመታት ካብ ኤች.ኣይ.ቪኤይድስ ዝተፈወሰ ናይ ፈለማ ሕሙም
ብ“በርሊን ፐሸንት” ዝጽዋዕ ቲሞቲ
ብድራውን ዝተባህለ እዩ። ንሱ፡ ካብ
ሓደ ብኤች.ኣይ.ቪ ዘይጥቃዕ ሰብ
ብዝተለገሰሉ ኣንጉዕ’ዩ ካብቲ ሕማም
ናጻ ክኸውን ክኢሉ።
ብዘይካ’ዚ ኣብ ኣመሪካ ክትውለድ
እንከላ ኤች.ኣይ.ቪ ዝሓለፋ ህጻን፡
ውልድ ምስበለት ብዝተገብረላ ህጹጽ
ፍወሳ፡ ካብቲ ቫይረስ ክትድሕን
ምኽኣላ ጸብጻባት ሕክምና ይሕብሩ።