Brain To Brain

World First As Message Sent From Brain To Brain

World First As Message Sent From Brain To Brain

ሊቃውንቲ ስነ-ፍልጠት፡ ኣብ ህንዲ ካብ
ዝርከብ ሰብ፡ ኣብ ፈረንሳ ናብ ዝርከብ
ሰብ ናይ ሓንጎል መልእኽቲ ብዓወት
ከምዘመሓላለፉ ‘ዘ ሚረር’ ዝተባህለ መርበብ
ዜና እንግሊዝ ሓቢሩ።
እቲ ልዕሊ ሸሞንተ ሽሕ ኪሎ ሜተር
ተጓዒዙ ኣብ መዓልብኡ ዝበጽሐ መልእኽቲ፡
ኣብ መንጎ 28-50 ዓመት ዝርከቡ
ኣርባዕተ ሰባት እዮም ተሳቲፎምዎ። እቲቀዳማይ ሰብ ከም ለኣኺ ምስ ኮምፒዩተር
ከምዝተኣሳሰር ተገይሩ፡ ኣብ ሓንጎሉ ዘሎ
ሓሳብ ከምዝውንጨፍ ክግበር እንከሎ፡
እቶም ዝተረፉ ሰለስተ ድማ ተቐበልቲ
ናይቲ ሓሳባት ነይሮም።
እቲ ኣብ ህንዲ ዝነበረ ቀዳማይ ሰብ ምስ
ኮምፒዩተር ምስተታሓሓዘ፡ ናብ ባይናሪ (ቋንቋ
ኮምፒዩተር) ዝተተርጎሙ ቃላት ከምዝርኢ
ብምግባር፡ ንነፍሲ ወከፍ ቃል ዝውክልምንቅስቓሳት ከምዝሓስብ ኮይኑ። ንኣብነት፡ ኣውስትራልያዊ፡ ቋንቋ ቀይሩ ይበራበር
ንቁጽሪ 1 ኢዱ እንተደኣ ዘንቀሳቕስ ኮይኑ፡
ን 0 ከኣ እግሩ ከንቀሳቕስ ይኽእል።
እዚ፡ ኤለክትሮኤንሳፎግሪ ዝተባህለ ኣገባብ፡
ካብ ደገ ናይ ሓንጎል ምልክታት ዝቆጻጸር እዩ።
ነዚ ተጠቒሞም ከኣ እዮም ነቶም ሓሳባት
ከም ንደገ ዝወጹ ዘለዉ መልእኽትታት
ቀዲሖም፡ ብመንገዲ ኢንተርነት ክልእክዎም
ዝኸኣሉ።
ኣብቲ ሓደ ጫፍ ከኣ፡ እቶም ኣብ
ፈረንሳ ዝርከቡ ሰለስተ ተቐበልቲ ሰባት፡
ኤለክትሮማግነቲክ ኢንዳክሽን ብዝበሃል
ኣገባብ ሓንጎሎም ኣብ ክንዲ ብውሽጢ ብደገ
ከምዝበራበር ምስተገብረ፡ እቲ መልእኽቲታት
ብቐሊሉ ናብ ሓንጎሎም ክሓልፍ ክኢሉ።
ብሓንጎል ተነቢቡ ከኣ ግቡእ ትርጉሙ ሒዙ
ማለት’ዩ።
እዚ ክትኣምኖ ዘጸግም ውጽኢት ስነፍልጠታዊ ምርምር’ዚ፡ ምስቲ ብልዑል ናህሪ
እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ
ተቛሪኑ፡ ኣብ መጻኢ ህይወት ወዲ ሰብ
ዝቕልስ መንገድታት ከምዝፈጥር ጥርጥር
ከምዘይብሉ ሓደ ካብቶም ነቲ ምርምር
ዘካየዱ ሊቃውንቲ ገሊጹ ኣሎ።
እቲ ምርምር፡ ኣብ ልዕሊ’ቶም ንመጽናዕቲ
ዝተመርጹ ሰባት ዝኾነ ይኹን መጥባሕቲ
ከይገበርካን ካብኣቶም ዝኾነ ቃላት ከይወጸን
እዩ ተኻዪዱ። ብዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ
ዝተወደበን ክኢልታት ፈረንሳን ስጳኛን
ዝተሳተፍዎ ድማ’ዩ ነይሩ።