ቺሳኮ ካከሂ

ቺሳኮ ካከሂ ዝተባህለት ጓል 70 ዓመት ጃፓናዊት’ያ። ስማ ኣብ ምሉእ ሃገር ገኒኑ እዩ ዘሎ።

ቺሳኮ ካከሂ ዝተባህለት ጓል 70 ዓመት ጃፓናዊት’ያ። ስማ ኣብ ምሉእ ሃገር
ገኒኑ እዩ ዘሎ። “ጸላም መበለት” ወይ “መርዛም ወይዘሮ” ዝብል ሳጓ’ውን ወጺኡዋ
ኣሎ። ማዕከናት ዜና ጃፓን ኣብ መደባተን ጉዳይ ናይዛ ሽማግለ ሰበይቲ ከየልዓላ
ኣይሓልፋን። ብጋዜጣታት፡ ሬድዮታትን ተለቪዥናትን ኣብ ዝመሓላለፍ መደባት
ስማ ብቐጻሊ ይለዓል ኣሎ። እዛ ኣብ ከባቢ ከተማ ኪዮቶ ትነብር ሽማግለ ሰበይቲ
ናብ ቤት ፍርዲ ኪዮቶ ክትመላለስ ካብ እትጅምር ራብዓይ ዓመት ኣቚጺራ ኣላ።
ኣማስያኡ ግን ጉዳያ መኸተምታ ዝረኸበ ይመስል። ጉዳያ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ናይ
ፈለማ በዓል-ቤታ ካብ ዝመውት ገለ ዓመታት ኣቚጺሩ ይርከብ። ቀጺሉ ዝተመርዓዋ
ሰብኣይ’ውን ኣሰሩ ይስዕብ። ሳልሳይን ራብዓይን ሰብኡታ’ውን ካብ ሞት ኣየምለጡን።
ኣብ ሓጺር እዋን’ዮም ሞይቶም። ብድሕር’ዚ ፖሊስ ጥርጠራታት ከሕድር ግድን
ኰይኑ። ብዘካየዶ ተፍትሽ ድማ መርዛም ባእታ ኣብ መንበሪ ገዛኣ ተረኺቡ። ቺሳኮ፡
ናብ መርመራ ክትቀርብ እንከላ፡ ንኣርባዕቲኦም ሰብኡታ ባዕላ ከም ዝቐተለቶም
ክትእመን ግዜ ኣይወሰደትን። እታ ሃብታም ሰበይቲ ብመደብ ንሃብታማት ሽማግለታት
ክትምርዖ ምጽናሓን ናይ መድሕንን መጻምድትን መሰላት ብዝፈረሙላ ድማ ግዜ
ከይወሰደት በብሓደ ከም ዘቃበጸቶምን ተኣሚና። ዘይተኣደነ ረብሓታት ንምርካብ
ድማ ነቲ ገበናት ከም ዝፈጸመቶ ገሊጻ። ብውርሻን መድሕንን ዝረኸበቶ ልዕሊ 8
ሚልዮን ዶላር ዘኻዕበተት ቺሳኮ፡ ሃብታ ከይጠዓመትሉ’ያ ንሞት ተፈሪዳ -ብመሰረት
ማዕከናት ዜና ጃፓን። ብማሕነቕቲ ክትቅተል ኣብ ዝተፈርደትሉ እዋን “ ዋላውን
ህይወተይ እናሓለፈት ፍሽኽ ክብል’የ” ብምባል ምዝራባ ንደያኑን ተዓዘብቲን
ኣስደሚሙዎም ኣሎ።