ተመራመርቲ መንሽሮ ዝቐትል ፕሮቲን የማዕብሉ

ሕማም መንሽሮ ዛጊት መድሃኒት ዘይተረኽቡ ሓደ ካብ ቀዘፍቲ ሕማማት ዓለምና’ዩ። ብዘለዎ ናይ ምብሽዕሻዕን ምልባድን ባህሪያት ድማ በቲ ሕማም ካብ ዝተለኽፉ 90 ሚእታዊት፡ ግዳይ ሞት ይኹኑ። ነዚ ሕማም’ዚ ንምፍዋስ ካብ ነዊሕ ምርምርን ፈተነን ከካይዱ ዝጸንሑ ብሪጣንያውያን ተመራመርቲ ግን፡ መጠነሞት ግዳያት መንሽሮ ከጉድል ዝኽእል ፕሮቲን ኣማዕቢሎም ኣለዉ። እቲ ፕሮቲን TRAIL ብዝብል ኣሕጽሮተ ቃል ዝጽዋዕ ኰይኑ፡ ምስ ጸዓዱ ዋህዮታት ሓቢሩ ንናይ መንሽሮ ዋህዮታት ክቐትል ዝኽእል ምዃኑ ድማ ተፈሊጡ። “ኣብ ምርምርና ነቲ ፕሮቲን ምስ ጸዓዱ ዋህዮታት ኢና ሓዊስናዮ። በዚ ሜላ’ዚ ድማ ኣብ እዋን ዑደት ደም ኩሎም ጸዓዱ ዋህዮታት መንሽሮ ዝቐትል ማሽን ኰይኖም ኣለዉ ማለት’ዩ። እናዘሩ ከለዉ ዋህዮ ናይ መንሽሮ ምስ ዘጓንፎም ድማ እናቐተሉዎ ይጉዓዙ’ሞ እቲ ዋህዮ መንሽሮ ድማ ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ሰዓታት ይመውት’’ክብል መራሒ ናይታ መጽናዕቲ ዘካየደት ጉጅለ ንኣገዳስነትን ውጽኢታውነት ናይቲ ኣማዕቢሎሞ ዘለዉ ሜላ ኣፈዋውሳ መንሽሮ ይገልጽ። ብመጥባሕቲ፡ ጽርጋወን ቀመመምፍዋስን ዝግበር ኣገባብ ፍወሳ ኣብቶም ንቑጽ ጥረ መንሽሮ ዘለዎም ሰባት ዕዉት ውጽኢት ከርኢ ዝ ጸ ን ሐ ’ ዩ ። እቲ መንሽሮ ሓንሳብ በሻዕሻዕ እንተድኣ ኢሉ ግን እቲ ኣገባብ ክፍውስ ኣድማዒ ኣይኰነን። እዚ ሕጂ ኣማዕቢሎም ዘለዉ ፕሮቲን ተጠቒምካ ዝግበር ሜላ ኣፈዋውሳ መንሽሮ ግን ነቶም ምልባዕ መንሽሮ ዘስዕቡ ፕሮቲናት ብንጹር ኣለልዩ ዝቐትልን፡ ንኸይላብዑ ድማ ዝኽልክል ምዃኑ እቶም ተመራመርቲ ይሕብሩ። እቲ ኣድማዒ ዝገብሮ ከኣ እቲ ፕሮቲን ምስ ጸዓዱ ዋህዮታት ምስ ተላገበ፡ ምስ ደም ኣብ መላእ ኣካላት እናዞረ ንዋህዮታት መንሽሮ ዝድምስስ ስለዝዀነ’ዩ። እቲ ፈተነ ኣብተን ኣብ ስርዓተ ዙረት ደመን መንሽሮ ዝነበረን ኣናጹ ዝተኻየደ ኰይኑ፡ ነቶም ተላባዕቲ ዋህዮታት መንሽሮ ኣብ ምቕታል፡ ምሉእ ብምሉእ ዕዉት ከምዝነበረ እቶም ተመራመርቲ ሓቢሮም። እቲ ኣገባብ ዝያዳ ማዕቢሉ መንሽሮ ኣብ ዘለዎም ሰባት ተፈቲኑ ውጽኢታዊ ንምግባሩ ድማ ኣበርቲዖም ዝሰርሕሉ ዘለዉ መደቦም ምዃኑ እቶም ተመራመርቲ ይሕብሩ።