ብኣሰር

ብኣሰር እዝኑ ዝተታሕዘ ዕሉል ሰራቒ

ብኣሰር እዝኑ ዝተታሕዘ ዕሉል ሰራቒ

ኣብ ከተማ ሊዮን – ፈረንሳ፡ ሓደ
መንነቱ ዘይተገልጸ ሰብ ንመበል 80
ግዜኡ ክዘምት ኢሉ ናብ ሓደ መንበሪ
ገዛ ድሕሪ ምእታዉ ብኣሰር ናይ እዝኑ
ስለ ዝተፈልጠ ብኡ ንብኡ ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ኣትዩ።
ፖሊስ ፈረንሳ ከምዝሓበሮ፡ እቲ
ሰራቒ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዝጉርጉሮ
ገዛ ዝኾነ ኣሰር ንኸይገድፍ ሓያል
ጥንቃቐታት’ዩ ክገብር ጸኒሑ። ካብኣሰር ኣጻብዕቲ ክሳብ’ቲ ብመርመራ
ናይ ዲ.ኤን.ኤ ክልለ ዝኽእል ኣሰር
ጸጉሪ-ርእሲ ንኸይርከቦ ከኣ ኩሉ ኣድላዪ
ዘበለ መሳርሒታት እናተጠቕመ ክዘምት
ጸኒሑ። በዚ ኣገባብ’ዚ ኣብ መንበሪ ሰባት
80 ግዜ ስርቂ ኣካዪዱ። ከም ውጺኢቱ
ከኣ 10ታት ሚልዮናት ዶላር ዝዋጋኡ
ዝተፈላለየ ንብረት ዘሚቱ።
እንተኾነ ኣብታ ንመበል 80 ግዜኡ
ዘካየዳ ዝምታ – ማለት ዘድልዮ ንብረት
ዘሚቱ ካብቲ ገዛ ክወጽእ እንከሎ ጫፍ
እዝኑ ማዕጾ ስለ ዝተንከፈት መንነቱ
ኣቃሊዓቶ። ፖሊስ ነቲ ማዕጾ ብደቂቕ
ድሕሪ ምፍታሽ ኣብ መወዳእታ ንኣሰር
ናይ’ታ እዝኒ ረኺበምዋ።
ክኢላታት ከምዝሕብሩዎ፡ ናይ ነፍሲወከፍ ሰብ ኣሰር እዝኒ ልክዕ ከም ኣሰር
ኣጻብዕቲ ፍሉይ መለለዪ ወይ ሕላገት
ኣለዎ።