ሂወት ሰብ ምሕላፍ።

ብሰንኪ ሓንቲ ጓል ሂወት ሰብ ምሕላፍ።

ብሰንኪ ሓንቲ ጓል ሂወት ሰብ ምሕላፍ።

28 ሕዳር 2014 ሰዓት 9፡00 ምሸት’ዩ። ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ከተማ ተሰነይ ምምሕዳር ከባቢ ዞባ-ሽዕብ “ሓደ ሰብ ብኸቢድ ተሃሪሙ ወዲቑ’ሎ” ዝብል ሓበሬታ ካብ ህዝቢ ንመደበር ፖሊስ ተሰነይ ተደዊሉ። ፖሊስ፡ ብመሰረት ካብ ህዝቢ ዝተዋህቦ ሓበሬታ ኣብቲ ሰብ ወዲቑሉ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ግዜኡ በጺሑ። ብርግጽ ዝወደቐ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጸጋማይ ጎኑን ቅልጽሙን ብኻራ ብኸቢድ ተወጊኡ ደሙ ኣብ ባይታ ውሒዙ ሞይቱ’ዩ ጸኒሑ። መዋቲ፡ መንእሰይ ኮይኑ፡ ጠንቂ ሞቱ ጥራይ ዘይኮነ ንመንነቱ ዝገልጽ ዝኾነ ሰነድ ምስኡ ስለ ዘይጸንሐ ንግዜኡ መን ምዃኑ ክፍለጥ ኣይተኻእለን። ፖሊስ፡ ጠንቂ ሞት ንምርግጋጽ ምስክርነት ሰብ ሞያ ጥዕና ንምርካብ ሬሳ መዋቲ ናብ ሆስፒታል ተሰነይ ወሰዱዎ። ሰብ ሞያ ሕክምና’ውን ዘድሊ መርመራ ድሕሪ ምክያድ ጠንቂ ሞት በቲ ዝወረዶ ማህረምቲ ዝሰዓበ ምዃኑ ሞያዊ ምስክርነቶም ሂቡ። እቲ ዝተረፈ መንነት መዋቲ ንምፍላጥ በቲ ሓደ፡ ቀታሊ ወይ ቀተልቲ ንምርካብ በቲ ኻልእ መደበር ፖሊስ ተሰነይ ወፍሪ ምክትታል ኣበገሰ። ኣብቲ ዝተኻየደ ምክትታል መንነት መዋቲ ብቐሊሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ። መዋቲ ዮውሃንስ ኣብርሃ ሃይለ – ዕድመ 25 ዓመት፡ መበቆል ዓዱ ዞባ ደቡብ – ንኡስ ዞባ እምኒሓይሊ፡ ዓዲ-ንፋስ ኣድራሻኡ ተሰነይ ምዃኑ ተፈሊጡ። መደበር ፖሊስ ተሰነይ፡ መንነት መዋቲ እኳ ክፈልጥ እንተኸኣለ፡ ቀታሊ ወይ ቀተልቲ መን ምዃኑ ወይ ምዃኖም ንምምላስ ብጽዑቕ ተንቀሳቐሰ። ኣብቲ ዝተኻየደ ምጽራይን ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ሓበሬታን ጥርጡራት ክልተ ሰባት ከም ዝነበሩ ተረጋገጸ። ንሳቶም ቀዳማይ ብርሃነ ዳዊት ወልዳይ ዕድመ 22፡ መበቆል ዓዲ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ በሪኽ፡ ዓዲ-ቆንጺ፡ ኣብ ሱዳን ወዲ-ሸሪፈይ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝተወልደ’ዩ። ኣድራሻ ናይዚ ጥርጡር’ዚ ተሰነይ፡ ምምሕዳር ከባቢ ዞባ-ሽዕብ ኮይኑ ፍሉጥ ስራሕ ዘይብሉ’ዩ። ካልኣይ ድማ መሓመድ ያቆብ ማሕሙድ፡ ዕድመ 22 ዓመት፡ መበቆል ዓዱ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ንኡስ ዞባ ሞጎሎ፡ ኣድራሻ ተሰነይ፡ ፍሉጥ ስራሕ ዘይብሉ ምዃኖም ክብጻሕ ተኻኢሉ። ዝተረፈ ዕማም ፖሊስ ንጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ሕጊ ኣእቲኻ ምጽራይ ምክያድ’ዩ። ስለ ዝኾነ ተደለይቲ ይውዕልዎን ይሓድርዎን ዝበሃል ቦታታት ካብ ስድርኦምን ቀረብቶምን ከይተረፈ ኣድላዪ ሓበሬታ ተኣከበ። ይኹን’ምበር ፍሉጥ ስራሕ ዘይብሎም፡ ብቐጻሊ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝቐያይሩ፡ ካብ ምቁጽጻር ወለዶም ዝወጹ፡ ጽቡቕ ፍልጠት ናይቲ ከባቢ ዘለዎምን ኣቐዲሞም ብስግረ-ዶብ ተኸሲሶም ዝነበሩን ብምዃኖም ንምሓዞም ዝተኻየደ ጻዕሪ ቐሊል ኣይነበረን። ድሮ ንተደለይቲ ንምሓዝ ዝተኻየደ ሃድን 12 ሰዓታት እኳ እንተሓለፈ፡ ንሳቶም ግን ኣይተታሕዙን። ይኹን’ምበር ምክትታል ፖሊስ ረብሪበን ተሓሊለን ስለ ዘይፈልጥን ጥበብ ፖሊስ ካብ ብልሒ ገበነኛታት ስለ ዝሓይሽን ምክትታሉ ብዝለዓለ ቀጸለ። ምክትታል ኣብ ከተማ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ከተማ ወጻኢ’ውን ንኹሉ እንተታት ኣብ ግምት ዘእተወ ነበረ። ኣብ መስርሕ ናይቲ ምክትታል ማለት 29 ሕዳር ተደለይቲ ካብ ከተማ ወጻኢ ኣብ ቶርዓ ከም ዝሓደሩ ሓድሽ ሓበሬታ ተወሰኸ። ተደለይቲ ይህደኑ ከም ዘለዉን ኣንፈቶም ከም ዝተፈልጠን ከምልጡ ዘለዎም ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ ምዃኑን ምስ ፈለጡ ድሕሪ ናይ 24 ሰዓታት ፈተነ ምስዋር ኢዶም ናብ ፖሊስ ተሰነይ ሂቦም።ክሱሳት ንፍጻመ ናይቲ ሞት ክገልጹ ከለዉ፡ ካብ ሰዓት 9፡ 00 ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሮም ኣብ እንዳ መስተ ምሉእ መዓልቲ ክሰትዩ ከም ዝወዓሉ፡ መዋቲ’ውን ብተመሳሳሊ ኣብቲ ቤት-መስተ ጣውላኡ ሒዙ ይሰቲ ከም ዝነበረ ብስኽራን ምስ ተኻእሉ ብጓልኣንስተይቲ ዝተላዕለ ዘየድሊ ምትህልላኽ ዝተበገሰ ባእሲ ከም ዝነበረ መሬት ምስ መሰየን ምስ ጸልመተን ብርሃነ ዳዊት ወልዳይ ብኻራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላቱ ከም ዝወግኦ፡ መሓመድ ያቆብ ማሕሙድ’ውን ብሰድያ ከም ዝሃረሞ ኣብ ቃለ-እምነቶም ገሊጾም ኣለዉ። እሞኸ ደኣ ብመስተ ተደፍፊእካ ህይወት ሰብ ከተጥፍእ፡ ብዝፈጸምካዮ ገበን ግዜኻን ጉልበትካን ኣብ ኣብያተማእሰርቲ ክትበሊ ካብ መንእሰያት ዘይትጽበዮ ተግባር’ዩ። ስለዚ መስተ ናይ ምርኣይ፡ ምስማዕ፡ ምርዳእን ምግንዛብን ዓቕምኻ ኣዳኺሙ ዓሻ ድፍረት ኣዕጢቑ ንገበንን ሓደጋን ዘቓልዕ ምዃኑ ተገንዚብና ልዕሊ ዓቕምና ካብ ምስታይ ክንቁጠብ ይግባእ።