በዓልቲ ቤተይ ደጊም ይኣኽለና ኢላትኒ| eastafricanshow.com

በዓልቲ ቤተይ ደጊም ይኣኽለና ኢላትኒ

ወዲ 24 ዓመት ብዓል ሓዳር’የ።
ኣብ ዕርክነት 8 ኣዋርሕ ምስ
ገበርና ከይተደናጐና ናብ ሓዳር
ሰጊርናስ እነሆ ብዘይ ውላድ
ኣርባዕተ ዓመታት ገይርና ኣለና።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ብዓልቲ
ቤተይ ንኽሰምዖ ዘሰንበደኒ መርድእ
ነጊራትኒ። ዝሓወይ ኣነን ንስኻን ሰብ
ሓዳር ክንከውን ኣይተዓደልናን።
ንስኻ ፍቕራዊ ደኣ’ምበር ስጋዊ
ዕግበት ኣይሃብካንን። ኣብ ርክብ
ኣዚኻ ዝሒልካ። ኣብ ርእሲኡ ድማ
ውላድ ክንረክብ ስለ ዘይከኣልና
ንፈላለ ኢላትኒ። ብስንባደ ነብሰይ
ናብ በረድ ተቐይሩ። እንታይ ከም
ዝገብር ጠፊኡኒ ኣሎ’ሞ ምኽርኹም
ሃቡኒ።
ዒታሮ – ጸጸራት

ጠንቂ ናይ’ቲ ጸገም ክልተ ነገራት
ምዃኖም ኢኻ ኣተንቢህካልና
ዘለኻ። በዓልቲ ቤትካ ኣብ ስጋዊ
ርክብ ከም ዘይተዕግባ ነጊራትካ ኣላ።
ኣብ ርእሲኡ’ውን ውላድ ክትረኽቡ
ብዘይምኽኣልኩም ባህ ኣይበላን።
ንኣርባዕተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ
ሓዳር ጸኒሕኩም ከተብቅዑ ውላድ
ዘይምርካብኩም ኣብ ሓደኹም ወይ
ኣብ ክልተኹም ናይ ስርዓተ መፍረ
ጸገም ክህሉ ስለ ዝኽእል ሕክምናዊ
መርመራ ወይ ናይ ክኢላታት ምኽሪክትረኽቡ ይግብኣኩም። ምናልባት
ብምኽሪ ወይ ብፍወሳ ክፍታሕ
ዝኽእል ክኸውን ይኽእል። እንተ
ክትፈላለዩ እንተ ብሓንሳብ ክትቅጽሉ
ድማ ኣቐዲምኩም ኩነታትኩም
ክትፈልጡ ጥራይ ኢና ክንምዕደኩም
እንኽእል።
በዓልቲ ቤትካ ኣፍ ኣውጺኣ “ኣብ
ጾታዊ ርክብ
ኣይተዕግበንን
ኢኻ” ምባላ
ግን ማሕረ
ገይራ። ብዙሓት
ደቂ ኣንስትዮ
ከምኡ ዝበለ ጸገም
እናሃለወ ክዛረባኦ
ስለ ዘሰክፈን ትም
ይብላ ወይ ድማ ካልእ ምኽንያት
ኣሳቢበን ክፋታሓ ይደልያ። በዓልቲ
ቤትካ ግን ሓደ ካብ’ቲ “ንፋታሕ”
ክትብለካ ዘገደዳ ምኽንያት ብጋህዲ
ነጊራትካ ስለ ዘላ፡ ነቲ ጠንቂ ፈሊጥካ
ፍታሕ ንኸተናድየሉ ሓጊዛትካ ኣላ።
ክኢላታት ከም ዝገልጹዎ፡ ጾታዊ
ዕጋበት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን
ኣብ ዝተፈላለየ ኩነት ክፍጠር ዝኽእል
ክስተት እዩ። መብዛሕትኡ እዋን ወዲ
ተባዕታይ ምስ ዝዀነት ጓለንስተይቲ
ስጋዊ ርክብ እንተ ፈጺሙ ኣብ
ጥርዘ-ስምዒት ክበጽሕ ይኽእል’ዩ
ድማ ይብሉ። ኣብ ደቀንስትዮ ግን
ዝተፈልየ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ግን
ዘይከም ወዲ ተባዕታይ ክንዮ ጾታዊ
ርክብ ዘተባብዕዋ ብዙሓት ኩነታት
ከም ዘለዉ እዮም ዘብርሁ። እቲ ጸገም
ድማ ንሳተን ነቲ ዘተባብዐን ኩነት
ስለ ዘይዛረብኦ ደ ቂ
ተባዕትዮ ድማ ስ ለ
ዘይንርድኡለንን’ዩ።
ዶክተር ደቪድ ደቭሊን
ከምኡ’ውን ሳይኮተራፒስት ክርስቲን
ወበር፡ ደቀንስትዮ ኣብ ጥርዘ
ስምዒት (orgasm) ንኽበጽሓ ናይ
ብልዕቲ ፍሕፈሐ (friction) ጥራይ
እኹል ኣይኰነን እዮም ዝብሉ።
ንወሲብ ዘተባብዑ ዝበሉዎም ገለገለ
ነጥብታት ድማ ይዝርዝሩ።
– ፍቕራዊ ወይ ኮሸምሸም ዝዓብለሎ
(romantic) ዝዀነ ምቅርራብ ወይ
ኩነት ንጓል ኣንስተይቲ ንጾታዊ ርክብ
የተባብዓ።
-ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ኣብ
ምቹእን ዘሐጉስን ኣከባቢ ክትህሉ
ትፈቱ ወይ ትመርጽ።
– ምስ እትፈትዎ ሰብ ጾታዊ ርክብ
እንተ ፈጸመት ባህ ይብላን ንርክብ
ድልውቲ ትኸውንን።
-ብመጻምድታ ወይ ኣፍቃሪኣ
ተደላይትን ተፈቃሪትን ወይ
ተደናቒትን ምዃና ምስ እትንገር
ዝያዳ ባህታ ስለ ዝስመዓ ሕጉስቲ
ትኸውን።
-ኣብ ክልቲኦም ጾታታት ጾታዊ
ምንቕቓሕን እኹል ስምዒታዊ ነዝዕን
ክህሉ ኣለዎ። እታ ጓል ኣንስተይቲ
ንኸይትጉዳእን ኣብ ጾታዊ ርክብ
ጽልኢ ንኸይተሕድርን ሓጋዚ ምዃኑ
ድማ ይሕብሩ።
-መጻምድታ ከመይ ኣቢሉ ንጾታዊ
ርክብ ከም ዘተባብዓ ኣፍልጦ ዘለዎ
እንተ ዀነ ዝበለጸ እዩ።
-ኣብ ርእሲ እዚ ቅድሚ ጾታዊ
ርኽብ ፍቕራዊ ዝዀነ ዕላላትን
ኣካላዊ ምትንኻፋትን ኣድላዪ እዩ። ስነ
ኣእምሮኣዊ ይኹን ኣካላዊ ተምሳጥ
ስለ ዝፈጥረላ ኣብ ጥርዘ ስምዒት
ንኽትበጽሕ የቀላጥፈላ።
ዝኸበርካ ሓታቲ፡ ብተወሳኺ
ምስ ክኢላታት ናይ’ዚ ዓውዲ
እናተማኸርካን ምስ በዓልቲ ቤትካ
እውን ብጋህዲ እናተዘራረብካን
ዘይትሳነዩሉ ምኽንያት የብልኩምን።