ንናይጀርያ

ሸል ንናይጀርያ 84 ሚልዮን ክኽሕስ ተሰማሚዑ

ሸል ንናይጀርያ 84 ሚልዮን ክኽሕስ
ተሰማሚዑ

ብኔዘርላንድስ ዝውነን ደርማስ ኩባንያ
ነዳዲ ሸል፡ ኣብ ናይጀርያ – ዞባ ኒጀር
ደልታ ናይ ዝፈጸሞ ከቢድ ከባቢያዊ
ብከላ 84 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ክኸፍል
ምስ ነበርቲ ናይ’ቲ ዞባ ተሰማሚዑ።
ብመሰረት ቢ.ቢ.ሲ፡ እቲ ኩባንያ
ኣብቲ ብዕቑር ነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ዞባ
ንጥፈታት ዕደና ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ
እዋን’ዩ እቲ ንህይወት ኣሽሓት ነበርቲ’ቲ
ከባቢ ብኸቢድ ዝጸለወ ከባቢያዊ ዕንወት
ኣጋጢሙ።
ኣብ 2008 ሓደ ዓቢ መስመር
ሻምብቆ ነዳዲ ተተዂሱ ብኣሽሓት
በርሚል ዝግመት ነዳዲ ናብ ቀላያትን
ወሓይዝን ክፈስስ እንከሎ፡ ኣብ 2009
ድማ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣጋጢሙ። በቲ
ላሕኲ ነዳዲ ቀንዲ ምንጪ እቶት ነበርቲ
ናይ’ቲ ከባቢ ዝነበሩ ዓሳታት ክጸንቱ
እንከለዉ፡ ኣሽሓት ሄክታራት ሸፊኑ
ዝነበረ ገረብ ማንግሩቭ ድማ ሓሪሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ዝበዝሑ ምንጪ ማያት ስለ
ዝተበከሉ፡ ህዝቢ ብሕጽረት ጽሩይ ዝስተ
ማይ ክሽገር ጸኒሑን ገና ይሽገር ኣሎን።
ኩባንያ ሸል፡ ክልቲኡ ላሕኲ ነዳዲ
ሸል ንናይጀርያ 84 ሚልዮን ክኽሕስ
ተሰማሚዑ
ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት
ነዳዲ ንምዝማትን ተቓዉሞኦም ንምግላጽን
ኢሎም ዝፈጸምዎ ሻምብቆ ናይ ምብሳዕ
ተግባራት ዝሰዓበ ምዃኑ ብምግላጽ፡ ካሕሳ
ክኸፍል ግዴታ ከምዘይብሉ’ዩ ክምጉት
ጸኒሑ። ኣብ መወዳእታ ግን፡ እቲ ሓደጋ
በቶም ዕጡቓት ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ
ብሰንኪ ናቱ ድኽመታት ዝሰዓበ
ምዃኑ’ውን ክእመን ስለ ዝተገደደ፡ ነቲ
ካሕሳ ክኸፍል ኣብ ስምምዕ በጺሑ።
ሸል ናይ’ቲ ዝወረደ ዕንወት ሓላፍነት
ንኽስከም ኣብ ቤት-ፍርዲ ንሰለስተ
ዓመታት ዝኣክል ክምጉቱ ዝጸንሑ
ጠበቓታት ከምዝሓበርዎ፡ ብሰንኪ’ቲ
ዘጋጠመ ከቢድ ከባቢያዊ ዕንወት ኣብ
ሕሱም መነባብሮ ዝወደቑ 15,600
ናይጀርያውያን ገፈፍቲ ዓሳ ነፍሲወከፎም 3,300 ዶላር ካሕሳ ክረኽቡ
ምዃኖም ተነጊሩዎም ኣሎ።
ኣብ ናይጀርያ፡ ኩባንያታት ዕደና
ብሸለልትነት ኣብ ኣከባቢ ናይ ዘውረድኦ
ዕንወት ካሕሳ ክኸፍላ እዚ ናይ
ፈለማ ከምዝኾነ’ዩ እቲ ዜናዊ ጸብጻብ
ዘመልክት።