ስእልታት ኣርቲስት ሄለን መለስ

ጋሻና ኮኾብ ድምጻዊት ሄለን መለስ እያ! መድረኽ እትዅላዕ! ንምብጻሕ ኩሉ ዋጋታት እያ ከፊላ። ብጻዕራ ኸኣ ደሚቓ። ምስ ስነ-ጥበብ እያ ዓብያ። ገና ጓል ዓሰርተታት ዓመት ከላ ምስ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ጨንፈር ሱዳን ተጸምቢራ። መዛሙርን

ናይ ቃልሲ ደርፍታትን ክትድግም ጀሚራ። ካብ መዛኑኣ ፍሉይ ተውህቦ ከምዘለዋ፡ ቀረብታን ናይ’ቲ ግዜ’ቲ ኣለይቲ ከለልዩ ግዜ ኣይወሰዱን። ሓደ ካብ’ኦም ኣብ ስነጥበብ እግሪ ዘትከላ ምዃኑ እትጠቕሶ ስነጥበበኛ ነጋሲ ገብረድንግል እዩ። ጎኒ ጎኒ ኣካዳምያዊ

ትምህርታ ብሙዚቃ ክትዓቢ ከምትኽእል ትምኒት ነይርዎም፡ ትምኒቶም ከኣ ሰሚሩ። ገና ኣብ ምጉርዛዛ እያ ኣብ ስነ-ጥበብ ኣትያ። ካብ ታዓሊም ናብ ክፈለ-ሰራዊት 61 ተመዲባ። ሓያላት ሙዚቀኛታትን ደረስትን ኣብ ዝነበርዋ ኣብ’ታ ጉጅለ ባህሊ

ፈላሚት ደርፊ ኣቕሪባ። በታ ሓንቲ ደርፊ ድማ ቅልጡፍ ተቐባልነት ረኺባ፡ ባጽዕ ኢላ ደሪፋ። `ኣበይ ከይዱ ስልማትኪ፡ ኩሉ ዓንዩ ህንጻታትኪ` ታሪኻዊት ደርፊ እያ፤ ታሪኽ እውን ሰኒዳ። ከተማ ምጽዋዕ ኣብ 1990-91 ከመይ ከምዝተቐየረት መስኪራ።

ናጽነት ኰይኑ ኣብ ጉጅለ ሙዚቃ
ሄለን ኮኾብ ድምጻዊት እያ። ኣብ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ

 

* ነዚ ብቕዓት`ዚ ከጥሪ`ኸ እንታይ እንታይ ከማልእ ኣለዎ፧ ሕጂ ንስኺ ብተመክሮኺ እንታይ እንተተገብረ እዩ ነዚ ብቕዓት ከጥርዮ ዝኽእል? – እታ ኣነ ቀዳመይቲ ዝብላ፣ ክትህሉ ኣለዋ እንድያ እታ ጎሮሮ፣ ሓጊዝካ ሓጋጊዝካ ዘይኰነስ፣ እታ ድምጺ ክትህልወካ ኣለዋ፣ እንድያ እታ ጎሮሮ ትበሃል፣ ድሕሪኡ ኸኣ ልምምድ ክትገብር የድልየካ። ዋላ እቲ ኣነ ዝበለ ደራፋይ ንባዕሉ፣ “ፕሮቫ” እንተዘይገይሩ፣ ልክዕ ኣይመጽእን። “ፕሮቫ” ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣብ ደርፊ።

* ሕጂ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እንታይ ይበሃል፣ ኣብ ዝተፈላለየ ‘ስኬላት’ እናእተወ እንተድኣ ድምጹ ኣለማሚድዎ፣ ድምጹ ክፍትሓሉ ይኽእል እዩ። ብቕዓቱ እውን ክጎድል ኣይክእልን እዩ ዝበሃል። እስከ ናትኪ ከም ኣብነት ክንወስድ፣ ኣገባብ ልምምድኪ ከመይ እዩ፧ ምስ ሙዚቃን ብዘይ ሙዚቃን ከመይ እኺ ተጽንዒ? – ኣነ ወላሓንቲ የብለይን! ዝበሃል ዘሎ ፍሉይ ኣገባብ ልምምድ የብለይን። ኣብ’ታ ስራሕ ዘላትኒ እዋን “ፕሮቫ” እገብር። ዋላ ስራሕ ኣይሃልወኒ ሙዚቀኛታት እንተሃልዮም ኣብ ጥቓይ፣ “ፕሮቫ” እገብር። ካብኡ ወጻኢ ግን ዝገብሮ የብለይን፣ ናይ ብሓቂ ዘረባ ማለት`ዩ።
ከምዚ

* ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዝገበርክዮ ቃለመጠይቓት (ኣብ መጽሔት መንእሰይን ሬድዮ ኑማን) ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ህቡብነትኪ ኣፍልጦ ኣለዎ። ስለዚ ሎሚ ኣብ ፍልይ ፍልይ ዝበሉ ጉዳያት ሕቶታት ክንመርጽ ኢና። ከም መእተዊ ክኾነና፣ ኣብ’ዚ እዋን ላይቭ

ኣቕርቦት ናይ ፍርያት ኣዛራቢ ይኸውን ኣሎ። ገለ ገለ ደረፍቲ ናይ ስቱድዮ ጥራይ እዮም ክብሃል ይስማዕ ኣሎ። ገለ ገለ እውን ኣብ ስቴጅ ድሓን ይደርፉ፣ ኣብ ስትድዮ ድማ ጣዕሚ የብሎምን ይብሃል። ሕጂ ሓደ ደራፋይ ብቑዕ ክንብሎ እንተድኣ ኴንና ወይ ድማ ክእለቱ ዘይንኪ ክንብሎ እንታይ ረቛሒታት ከማልእ ኣለዎ?

መጀመርታ ንዝተፈጥረለይ ዕድል አመስግን። ክደርፍ እንተዄንካ፣ ቅድም ቀዳድም ተውህቦ ክህልወካ ኣለዎ። ተውህቦ እንተዘይብልካ ትርጉም የብሉን። እንተተረኺቡ ትምህርቲ፣ ዲሲፕሊን ኣገዳሲ እንድዩ፣ ደርፊ ናቱ ኣካይዳ ስለዘለዎ ግና ብዓቢኡ

ተውህቦ ክህልወካ ኣለዎ። ድሕሪኡ ደራፋይ እቲ ቀንዲ ክዀኖ ኣለዎ ዝበሃል፣ ኣብ ስቱድዮ ዝገበርካዮን ኣብ ስቴጅ ወጺእካ ክትደርፍ ከለኻን ልክዕ ከተምጽኦ እንተዘይክኢልካ፣ ደራፋይ ኣይኰንካን። ኣብ ስቱድዮስ ዝዀነ ሰብ ክደርፍ ይኽእል’ዩ። ዝኾነ

ሰብ በዚ ግዜ ኣምጸኦ በዚ ማዕቢሉ ዘሎ፣ እታ ዜማ ሒዝካ ኣብ ስትድዮ ኣቲኻ ክትደርፍ ቀሊል እዩ። እቲ ቀንዲ መምዘኒ ናይ ደራፋይ ግን

ንሱ ዘይኰነ፣ ኣብ “ስቴጅ” ክደርፍ፣ ናብ እዝኒ ሰማዒ ከብጽሕ ከሎ እዩ ደራፋይ ዝብሃል ንዓይ።