ጽብቕቲ ቱፋሕ

ምስጢር እታ ጽብቕቲ ቱፋሕ

ግርማይ፡ ነታ ካብ ኣስመራ ሒዝዋ ዝመጽአ ኣውቶቡስ ሓራት፡ ኣብ’ቲ እትሓድረሉ ቦታ ከብጽሓ ተብተብ በለ። ቅድሚ ሕጂ ዘንጸባርቖ ዝነበረ ህዱእ ባህርያቱ፡ ኣብ ሎሚ በጺሑ ህጣሙ ጠፊኡ ነበረ። ኣእምሮኡ ምስታ ንፈለማ እዋን ቈጺርዋ ዝነበረ ጓል ሄዋን ጥራይ’ዩ ነይሩ። ከም መራሒ መኪና፡ ኣብ ትካል ህዝባዊ መጓዓዝያ ሓራት ተመዲቡ ካብ ዝሰርሕ ሸውዓተ ዓመት’ኳ ገይሩ እንተነበረ፡ እዚ ሕጂ ዘንጸባርቖ ዘሎ ባህርያት ግና፡ ንመሳርሕቱ ጋሻ ነበረ። ኩሉ ቀልቡ ኣብ’ታ ቈጸራ ጥራይ’ዩ ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ፡ መሬት ምስ መሰየ ናብ’ቲ ዝገሾ ቦታ እንተበጺሑ፡ ቅድሚ ዝኣገረ ነብሱ ተሓጺቡ ናብ ድራር’ዩ ዝጓየይ ነይሩ፡ “ኣብ ስራሕ ዝውዓለት ነብሲ፡ ዕረፍትን ከብዲ ዝመልእ ድራርን ክትረክብ ኣለዋ” ዝብል እምነት’ዩ ነይርዎ። ሕጂ ግና ነብሱ ኣዛንዩ ከዕርፍን፡ ቀሲኑ ነብሱ ክመርሕን ኣይክአለን። ኩሉ ሓሳባቱ፡ ኣብታ “ምጭውቲ” እናበለ ክገልጻ ዝውዓለ፡ ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ’ዩ ነይሩ። ነታ ንሱ ከም መራሒ ኰይኑ ዝሕዛ ኪንግ ሎንግ ዝዓይነታ ኣውቶብስ ናብ መሕደሪኣ ብምብጻሕ፡ ብተብተብ ታክሲ ተሰቒሉ ናብ ውሽጢ ባጽዕ ብምእታው፡ ናብ ሉና ሆቴል ኣምርሐ። ናብ’ታ ብህርፋን ዝቘጸራ ምጭውቱ። “ሰላም ከመይ ኣምሲኺ ምቅርተይ? ኣቐዲማ ኣብ ቦታ ቈጸራ በጺሓ ስለ ዝጸንሐት፡ ብውሽጡ ሓጐሱ እናገለጸ፡ ሰላምታ ለጊሱ ምስኣ ተቐመጠ። “ግርማይ ሓወይ! ግብረ መልሲ መጠወትሉ። “ኣይትኣምንን ትዀኒ፡ እዛ ናይ ድራር ዕድመ ንኽብርኺ ኢለ ስለ ዝወደብክዋ ብተብተብ’የ መጺአኪ። ንስኺ ትመስሊ ምጭውቲ ፍጥረት ኣብ ቦታ ቈጸራ ቀዲምክኒ ክትጸንሒ ድማ ዕድለኛ’የ። ናይ ብሓቂ ዕድለኛ. እናበለ ክጥብራ ጀመረ። “ኣነ እምበር ዕድለኛ. ሓሲባ’ኳ እንተነበረት፡ ኣሰላፊት ድራር ንኽእዝዙ ስለ ዝመጽኣቶም፡ ዘረባኣ ኰሊፋ ናብ ግርማይ ኣቋመተት። ብሓባር ድማ ዓሳ ዘማእከለ ድራር ኣዘዙ። “ሕጂ ቀጽሊ? ዝተዀልፈ ስለ ዘረጋገጸ፡ ዕላላ ክትቅጽል ባይታ ከፈተላ። “እወ! ዕድለኛ’የ። ከም’ዚ ኸማኻ ሰባት ዘኽብርን ክብሪ ዝህብን ሰብ ምልላየይ። ብዝዀነ ጥራይ ኣብ ካሕሳኻ የውዕለኒ። ሎሚ ዝገበርካለይ ጽቡቕ ዝርሰዖ ኣይኰንኩን. .. “እንታይዶ ገይረልኪ’የ? ደኣ ዝተወደበ ናይ ሓጐስ እዋን ነሕልፍ ንኸውን. መንገዲ ንመጻኢ’ውን ከምዝደልያ ኣአንፈተላ። “ብዓልቲ ሓዳር ዲኺ? ቀርኒ ይነክስ ከም ዝብሃል፡ ቅልጥፍ ኢሉ ኵነታት ክፈልጥ ደለየ። “ኣይኰንኩን። ንስኻ’ኸ? እታ ሕቶ ናብኡ ሰንደወታ። “እንታይ ድዩ መሲሉኪ. ሕቶ ከምዝኸበደቶ ኣዕጠጠየ። “እወ! ከፈተትሉ። “ክስታይ እንድዩ. ነታ ሕቶ ከይመለሰ ኣዕጠጠየ። ኣጋጣሚ ኣሰላፊ ዝትኣዘዘቶ ድራር ሒዛ ብምምጽኣ፡ ከምጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ፡ ካብታ ሕቶ ክሃድም ደለየ። ምስ ምቕራብ መኣዲ ድማ፡ ደጋጊሙ እናዀለሰ ከረሳስዓ ፈተነ ኣካየደ። “ንገረኒ በል? ኣበየቶ። “እንታይ’ዩ? ፈተነ። “ኣነ ምሽ ሓዳር ከምዘይብለይ መሊሰልካ። ንስኻ ግና ነዛ ሕቶ ትሰግራ ኣለኻ መስለኒ. “ወይለይ ረሲዐዮ እንድየ. ነይሩኒ’ዩ። ግና ክልተ ቈልዑ ምስ ወለድና ተፋቲሕና። ኣይትኣምንን ትዀኒ፡ ደቀይ ብጣዕሚ’የ ዝፈትዎም ነይረ። ደስ ዝብሉኻ ውሉዳት’ዮም ነይሮሙኒ፡ እንታይ’ሞ፡ ዓለም ምሉእነት የብላን. “ኢሂ? “እታ ሰበይተይ ብጣዕሚ ጨቕጫቓ ኰይና። ብማይ ቀጠነ’ያ ክትዛረብ ትውዕል። ሓሶት ድማ ኣለኪ ዝገደደ። ነዚ ዅሉ ግና፡ በቃ ንደቀይ ክብል ተጻዊረያ’የ። እዚ ከም ዕሽነት ወሲዳ ግና ምስ ካልእ ሰብ ክትዘውር ረኺበያ። በዚ ምኽንያት’የ ፈቲሐያ. ዝተዛረበ፡ ዘረባ ኣቋሪጹ ቢራ ንምስታይ ኣዕረፈ። ዓቢ ሓሶትን ጌጋን ይፍጽም ብምንባሩ፡ ልቡ ልዕሊ ንቡር ትሃርም ነበረት። ግርማይ፡ ብዓል ሓዳርን ኣቦ ኣርባዕተ ቈልዑን’ዩ። ጽቡቕ ሓዳር’ኳ እንተለዎ፡ ኣብ ሎሚ በጺሑ ግና ነታ ምስኡ ዝነበረት ጓል ሄዋን ብሓሶት ልባ ክሰልባ ሃቀነ። “እዋይ ምስኪናይ! ተደናገጸት። “ንሱ’ዩ እቲ ሓቂ። ክገርመኪ ሽዓ ብደቂ ሄዋን ዝሰንበድኩ፡ ክሳብ ሕጂ ምስ ጓል ትብሃል ቀሪበ ኣይፈልጥን’የ። ሕጂ ግና መልኣኽቲ ከይተቛጸሩ ይራኸቡ ኰይኒ ነገሩ፡ ርእይ ከብለክን ኣብ ልበይ ቦታ ክትሕዝን ሓደ’ዩ ኰይኑ. .. “ህህህህህ. መልሲ መጠወትሉ። “በሊ ንኺድ. ሓደ ክልተ ቢራ ክንሰቲ. ከይሰምዐ፡ መሪሕዋ ተበገሰ። ንሳ’ውን ዕላሉ ንምስማዕን ክሳብ ኣጸቢቑ ዝመሲ ክትዘናጋዕን ብምሕላን፡ እግሪ እግሩ ስዓበት። ብቐጥታ ውሽጢ ባጽዕ ኣብ ዝርከብ ኣብያተ መስተ ብምእታው ድማ፡ ግርማይ ደጋጊሙ መስተ ክጭልጥ ከሎ፡ እታ መሳንይቱ ዝነበረት ጓል ሄዋን ግና ብኣንጻሩ ብዕላሉን ሓልዮቱን ተሃኒና ተስተማቕሮ ነበረት። ልክዕ ፍርቂ ለይቲ፡ ግርማይ ብመስተ ተሰኒፉ ናብ መደቀሲኦም ንምምራሕ ሓቚፉዋ ተበገሰ። እታ ጓል ሄዋን ኣቐዲማ ኣብ ሉና ሆቴል ክፍሊ ሒዛ ብምንባራ፡ ብዘይ ተቓውሞ ምስኡ ሓቢራ፡ ናብቲ ዝሓዘቶ ክፍሊ ኣተወት። ብውዑይ ስምዒት ዝሕንሕን ዝነበረ ግርማይ፡ ጌና ኮፍ ኢሎም ከየዕረፉ ከለዉ፡ ሓፍ ኣቢሉ ኣብ ዓራት ብምድቃስ፡ ንሱ’ውን ኣብ ጎድና ተጋደመ። “ግርማይ ሓወይ! ብሓቂ ኢኻ ክብሪ ሂብካ፡ ከም ጋሻ ኣኽቢርካኒ። ሕጂ ግና ኣነ ኣብዛ በይና ዘላ ዓራት ክድቅስ’የ. ክልተ ዓራት ዘለዎ ክፍሊ ሒዛ ብምንባራ፡ ናብታ ካልአይቲ ዓራት ንምምራሕ ተበገሰት። “ጓል ሹቕዶ ኣይኰንክን? ፈተነ። “ኣታ ግርማይ ሓወይ! ምሳኻ ከምዘምሲ ገይሩኒ። ሕጂ ግና ይኣክል. ይኹነልና. “እዋእ! ምሳኺ ከምዝዓብድ ገይሩኒ። ሕጂ ድማ ከምዛ ጽቡቕ ዘምሰናያ መታን ጽቡቕ ከነምሲ፡ ንዒ ስቕ ኢልኪ ምሳይ ደቅሲ” ድምጹ ክብ ኣቢሉ ብሓውሲ ትእዛዝ ብኢዳ ስሒቡ ከደቅሳ ፈተነ። “ግርማይ ሓወይ! ብየማናይ ኢዳ ንጸጕሩ ዳህሰሰቶ። ግርማይ ዝያዳ ብስምዒት ተናደደ። “ግርማይ ሓወይ ብጣዕሚ’የ ዝፈትወካ! ተዛረበት፡ ግርማይ ንእለቱ ብሓጎስ ገጹ በርሀ። “ግና. ቀሪባ ብሕሹኽታ ንብሕቱ ጥራይ ከም ዝሰምዖ ገይራ ገለ ዘረባ ተዛረበት። ግርማይ ንእለቱ ነብሱ ከንፈጥፍጥ ተፈለጦ። ትርግታ ልቡ ልዕሊ ንቡር ክትሃርም ጀመረት። ኣፉ ተለኺቱ ምዝራብ ስኣነ። ኣብ’ታ ዝነበራ ዓራት ድማ ተዓኒዱ ስቕ በለ። * * * እቲ ፍጻመ ቅድሚ ክልተ ዓመት’ዩ። ሓደ ሰብ ንኣእምሮኡ ደፊኑ ሓጺር ኣካይዳ እንተመሪጹ፡ ኪንዮ ሎሚ ንጽባሕ ከም ዘይበጽሓ፡ እዛ ዛንታ ህያው ኣብነት’ያ። ሰብ ንሎሚ ዘይኰነ ንጽባሕ’ዩ ከቋምት ዘለዎ። እዛ ሎሚ ደኣ ዘይ በሪሃ’ያ ትዓርብ። ግርማይ ኣብርሃም’ዩ ዝብሃል። ኣብ ከባቢ ማይ ተመናይ ተወሊዱ ዓብዩ። ናብ ጽልሚ ዝኸደ መልክዑ፡ ምስ’ቲ ፍሽኽታ ዘይፍለዮ ገጹን ሕዉስ ባህርያቱን፡ ብመሳርሕቱን መቕርቡን ፍቱው’ዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ዙርያ ሃገራዊ ሃገልግሎት ንሳዋ ከይዱ ተዓሊሙ ምስ ተመደበ፡ ኣብ ዝወፈሮ ዓይንኻ ትደፈን ዝብሎ ዘይብሉ ተፈታዊ ሰብ’ዩ። ድሕሪ ምጥያስ’ውን እንተዀነ ኣብ ዝኣተዎ ስራሕ ወትሩ ብሰባት ብጽቡቕ ምስ ተላዕለ’ዩ። እዚ ጽቡቕ ጠባይ ሒዙ’ዩ ድማ፡ ኣብ ህዝባዊ መጐዓዝያ ሓራት፡ ከም መራሒ መኪና ተቖጺሩ፡ ብሓለፍቱን መሳርሕቱን ፍቱው ዘግበሮ። ግርማይ ኣብ 2007 ምስ ሳራ ትብሃል ተመርዕዩ ብሉጽ ሓዳር ብምምስራት ክሳብ ሕጂ ኣርባዕተ ቈልዑ ወሊዱ ይርከብ። ኣብ ልዕሊ ሓዳሩን ደቁን ክብሪ ዝህብ ብምዃኑ፡ ካብ’ቲ ብኣብነት ዘጸውዖ ሓደ’ዩ። ወትሩ ሰሪሑ ብዝረኽቦ እቶት ሓዳረይን ደቀይን ምስ በለ’ዩ። ኣብ ከምዚ ዕዉት ህይወት እንከሎ’ዩ ድማ ምስዛ ብወዝቢ ዝተላለያ ጓል ኣንስተይቲ ጌጋ ክፍጽም ዝወሰነ። ግርማይ፡ ምስዛ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ዝርከብ መዕረፊ ኣውቶቡስ ዝተላለያ ሄለን ጸጋይ ዝስማ ጓል ሄዋን ብወዝብ’ዮም ተጋጢሞም። ልክዕ ሰዓት ሰለስተ ናይ ድሕሪ ቐትሪ ብምንባሩ፡ ሄለን ናብታ ኣብ ገደም እትርከብ ሓብታ ክትብጸሕ ብምባል’ያ፡ ምስታ ኣብታ መዓልቲ መወዳእታ እትነቅል ኣወቶቡስ ሓራት ንባጽዕ ዝተበገሰት። ስለዚ፡ ኣብኡ ሓዲራ ኣንጊሃ ንገደም ክትከይድ ብምምዳብ’ያ ናብቲ መዕርፎ ኣውቶቡስ ዝኸደት። እንተዀነ እታ ንመወዳእታ ግዜ እትነቅል ኣውቶቡስ፡ ብተሳፈርቲ መሊኣ ብምጽንሓ፡ ምትሕብባር እንተገበረላ ብምባል፡ ንመራሒኣ ግርማይ ተወከሰቶ። ልክዕ 1. ሄለን፡ ስጡምን ምሉእን ኣካላ ምስ ርኣኻ ኢኻ ልብኻ ዝስለብ። ኣብ ርእሲ’ቲ ቀይሕ መልክዓ፡ ዘው ዝበለ ጸጕሪ ርእሳ ብግቡእ ተመዓራርዩ ብምንባሩ፡ ንምጭውነታ ዝያዳ ኣጕሊሕዎ ነበረ። ልቢ ግርማይ ድማ ንእለቱ ሸፈተ። ንዝያዳ ሌላ ዕድል እንተረኸበ ብምባል’ዩ ድማ፡ ብውሽጡ “ጽብቕትን ምጭውትን ሜለ” ረኺበ ብምባል ክትሓባበራ ዝወሰነ። ኣብ ጎድኑ ተጻጊማ ኮፍ ከም እትብል ድሕሪ ምግባር፡ መሳጢ ዕላላት እናውሓዘ ክሳብ ጊንዳዕ ዝበጽሑ ካብ ቦታኣ ገለ ክፋል ክቈጻጸር ዝኽኣለ። ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ንሓጺር ዕረፍቲ ደው ምስ በሉ፡ ዝያዳ ንኸዕልሉን ክላለዩን ዕድል ረኸቡ። ኣብ ከምዚ ውዑይን ሃንደበታውን ሌላ እንከለዉ’ዩ ድማ ግርማይ፡ ባጽዕ ምስ ኣተዉ ናይ ድራር ዕድመ ክገብረላ ምዃኑ ቃል ብምእታው ዝቘጸራ። ሄለን ብወገና ክሳብ ንግሆ ናብ ገደም እተምርሕ፡ ጽምዋ ከይስዕራ ብምሕላን’ያ ንመደብ ግርማይ ብዘይ ተጉላባ ዝተቐበለቶ። ክልቲኦም ብልቢ ተደላለዮን ተብሃሃጉን። ከም ቈጸርኦም ምስ ተራኸቡ’ዮም ድማ፡ ብሓደ ንደቅስ ዝብል ሓሳባት ግርማይ፡ ኣብ ውህደቶም ፍልልይ ዝፈጠረ. * * * “ግርማይ ሓወይ ምሳኻ ክድቅስን ፍቕሪ ከስተማቕርን ባህ ምበለኒ፡ ግና. .” ዝያዳ ብምቕራብ፡ እቲ ብሕሹኽታ ትዛረቦ ዝነበረት፡ ድምጻ ወሲኻ ከተድምጾ ጀመረት። “ክልተ ደቂ ኣለዉኒዶ ኢልካኒ ሓቀይ? ኣርባዕተ ውላድ’ኳ እንተነበርዎ፡ ንዓኣ ግና ክልተ ከምዘለውዎን ምስ ሓዳሩ ከምዝተፋትሐን’ዩ ነጊርዋ። “እወ ኣለዉኒ! መለሰላ። “ንደቅኻ ድማ ከምትፈትዎም ነጊርካኒ ሓቀይ” ህድእ ኢላ፡ እቲ ሓቂ ክትነግሮ መረጸት። “እወ ብጣዕሚ’የ ዝፈትዎም! ልዕሊ ደቁ ዘለዎ ኣኽብሮት ብዘይ ሕብእብእ ገለጸላ። “እዚ ካብ ኰነ እቲ ሓቂ ግርማይ ሓወይ፡ ኣነ ከምቲ ንስኻ ዝገለጽካኒ ጽብቕቲ ቱፋሕ’የ። ደለይተይን ብሃገተይን ድማ ከምኡ’ዮም ዝብሉኒ። ኣብ ጽቡቕ ቱፋሕ ድማ ሓሰኻ ከምዘሎ ኣይትረስዕ. “ኣይተርድኣንን! ከምዘይበርሃሉ ሓበራ። “እወ ብሰንኪ ጌጋይ ዘምጻኽዎ ተሰካሚት ኤች. ክሓድርን ክድቅስን እቲ ዝቐለለ’ዩ። ንዓይ ግና. እዚ ናይ ሕጂ ግና ሓልዮት ኣውሓዘሉ። “ግርማይ ሓወይ! ደገፍካ’ኮ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ፡ ብሎሚ መዓልቲ ጥራይ ኣስተማቒረዮ’የ። እዚ ድማ ዘልኣለም ንዓይን ንኻልእን ክቕጽል ደልየዮ። ብዓቢኡ ድማ ተፍቅሮም ውላድ ኣለዉኻ። ሰብ ብልቡ ንሎሚ ጥራይ ዘይኰነ ንጽባሕ’ውን ክሓስብ ኣለዎ። ኣነ ነብሰይ ዘይፈልጣ ነይረ እንተዝኸውን’ሞ ስቕ ኢለ ምሳኻ ርክብ ፈጺመ ነይረ እንተዝኸውን፡ ንስኻ ከማይ ምዀንካ። ኣነ ግና ሕማመይን ጸገመይን በይነይ ክስከሞ’የ ዝደሊ. ንብዓት ኣንጠበት። “ሰብ ኣብ ሰብ ሓልዮት ከርኢ ኣለዎ። እንካ’ዚ ወረቐት ርኣዮ. ብድሆ ወረቐት ካብ ቦርስኣ ብምውጻእ፡ ኣብ ኢዱ ኣቐበለቶ። “ህውኽ ኢልካ ትወስዶ ስጕምቲ ዘልኣለማዊ ጣዕሳ ከምጽኣልካ ስለ ዝኽእል ምጥንቃቕ ከድልየካ’ዩ ግርማይ ሓወይ። ብዙሓት ሰባት ብኸምዚ ናትካ ምኽንያት’ዮም ኣብ ጸገም ዝኣትዉ። ጽብቕቲ ቱፋሕ ይረኽቡ’ሞ፡ ሃንደራእ ኢሎም ይበልዕዋ. ከምዚ ኸማኻን ኣብ ጸገም’ዩ ዘእቱ. .ኢሂ ግርማይ ብቕጽበት ፍትውቲ ብዓልቲ ቤቱን ደቁን ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ብምምጻእ ቅጅል በልዎ። ንልቦና ሄለን ድማ ብውሽጡ ኣድነቖ። ካብ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ዓራት ብምትንሳእ ድማ፡ ንሄለን ሓቚፉ ሰዓማ። ኣብ እዝና ብምቕራብ ድማ፡ “ናይ ብሓቂ ልቦናን ሓልዮትን ምሂርክኒ። ዓቢ ትምህርቲ ከማን. ሰበይቱን ዘኪሩ ክነብዕ ጀመረ። “እታ ጽብቕቲ ቱፋሕ፡ ኣብ ውሽጣ ሓሰኻ ክህልዋ ይኽእል’ዩ እሞ ተጠንቐቕ” ትብል ዘረባ ሄለን ድማ፡ ደጋጊማ ኣብ እዝኑ ኣቃልሐት። ሓልዮት ሄለን ድማ፡ ዘልኣለማዊ ሩፍታ ከምዝፈጠረሉ ኣሚኑ፡ ንሕልንኣ መጎሶ።
” ” ንሳ ብወገና ዓጸፌታ .. .. ” ግርማይ ዘረባኣ ከም ግርማይ ሓወይ፡ ኣነ’ውን ” ካልእ መዓልቲ .. ” ህዉኽ ዝብኢ ” ተገልቢጣ .. ” መልሱ ንኽቕጽል ዕድል .. ” ንሳ’ውን ምግዳፍ ” ከም ዝተደናገረ ክመስል .. .. .. ” ብድንጋጸ ተወከሰቶ። .. ” ምስኡ .. ” እናስሓቐ ክዋሳእ ፈተነ። .. .. .. ሎሚ ምሸት ናይ .. ” ክገንሓ ክብርኻ እኳ’ዩ .. .. ኣቲ ሓፍተይ ፍትወት’ኳ እዩ ” ናብኡ ብምቕራብ፡ ” ድምጻ ኣትሒታ ምስ .. 82 ሜትሮ ቁመት እትውንን .. . ” ዝያዳ ንምርግጋጽ ተወከሰቶ። ” ኣሕጽር ኣቢሉ ” ኣብ .. ” ዘረብኣ ኮሊፉ፡ ኣይ. .. ዕላልካ ለውሃትካ .. .. .. . ?” ገጻ ኣዕቲባ ተወከሰቶ። ..
” ፍሽኽሽኽ ” ክትቅጽል ” ንዘረባኣ ኰሊፉ፡ ብተዘዋዋሪ ” እታ ” ሕጂ’ውን ” ሓዳር ” ” ነዊሕ ስለ እህህህህህ. ” ንሳ’ውን ዓጸፌታ ግብረ መዘናግዒ እንተዀነና ” መልሳ ” ምናልባት ኢላ ማለተይ ካልእ መዓልቲ ” ” ድሕርዛ ቃል ናብ እዝኑ ። ” ቪ እየ። ምሳኻ ” ናብኡ ብምቕራብ ገጹ ደረዘቶ። ” ንፈለማ እዋን ” ናይ ማሕበር እዚ ግና ንዓኻን ” ብምባል ንደቁን