ደቂ ኣንስትዮ

ምልክታት ዘዋራት ደቂ ኣንስትዮ

ምስ መጻምድትኻ እሙን ዘይምዃንን ምስ ካልኦት ምዛርን መብዛሕትኡ እዋን ብደቂ ተባዕትዮ ዝፍጸሙ ተግባራት ብምዃኖም፡ ከም’ዚ ዓይነት ተግባራት ኣብ ሃገርና’ውን ሳሕቲ ዘጋጥሙ ተርእዮታት ብምዃኖም፡ ከምኡ ዓይነት ጓለንስተይቲ ኣብ ትርከበሉ እዋን “ጓል ኣንስተይቲኸ ከም’ዚ ትገብር ድያ” ዘይንብል ኣይኮንናን።እንተኾነ፡ ደቂ ኣንስትዮ’ውን ሰናፋት ኣይኮናን። እቲ ብዝሒ ዋላ’ኳ ምስ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣይዳረግ፡ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳን ዓረብን ብዝሒ ናይ’ተን ብምስጢር ኣብ ሓደ እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ዝዞራን ካብኡ ሓሊፈን’ውን ልዕሊ ሓደ ቃል ኪዳን ዝኣስራ ደቂ ኣንስትዮ እናበዘሐ ይኸይድ ኣሎ። ተመራመርቲ ስነ ልቦና፡ ዘዋራት ተባዕትዮ ንተግባራቶም ከም ንቡርን ምልክት ጅግንነትን ጌሮም ስለዝቖጽርዎን ዝኾነ ሕልናዊ ወቐሳ ስለ ዘይስምዖምን፡ ብመጻምድቶም ንክኽሽሑ ጊዜ የድልዮም። ዘዋራት ደቂ ኣንስትዮ ግን ቀጻሊ ኣደዳ ሕልናዊ ወቐሳን ዘይቅሳነትን ስለዝኾና፡ ተግባራተን ብቒሉ’ዩ ካብ’ቲ ድሒረን ዘማዕብልኦ ባህርያት ዝኽሻሕ። “ንምንታይ’የን እተን ዘዋራት ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ተግባራት’ዚ ዝፍጽማ?” ንዝብል ሕቶ ኣብ ዩንቨርስቲ ሚቺጋን ሕ/መ/ ኣመሪካ መምህር ስነ ልቦና ዝኾነ ዶ/ር ሮናልድ ሂል ከም’ዚ ክብል ይምልሶ። “ቀጻልን ዘይፍታሕን ናይ ሓዳር ግርጭታት፡ መጻምዳ ዘዋር እንተኾይኑ ሕነ ንምፍዳይ፡ ቁጠባዊ ስእነት፡ ናይ ምዛር ልምዲ ዝነበራን ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝምድናታት ፈቲና ዝነበረት እንተኾይና፡ ብዓቢኡ ድማ ጾታዊ ዘይዕጉብነት ገለ ካብ’ቶም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንክትዘውር ዝዕድሙ ጠንቅታት’ዮም” ይብል’ሞ፡ “እታ መጻምድቲ ካብ መጻምዳ ፍቕርን ተገዳስነትን ምስ ዝንፈጋ፡ ፍልልይ ዕድመ ኣብ መንጎ መጻምድቲ፡ ከምኡ’ውን ዘይእሩም ኣተዓባብያ ብካልኣይ ደረጃ ከም ጠንቂ ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም” ይብል። ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ እዚ ጠንቅታት ግን ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ካብ መጻምዳ ወጻኢ ምስ ካልእ ንክትዘውር ሓምላይ መብራህቲ ዝህብ ኣይኮነን። እቲ ምንታይ፡ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ ጠንቅታት ምስ ዘጋጥምን ምፍትሑ ምስ ዘጸግምን፡ ካብ ምስ መጻምድኻ እንከለኻ ምስ ካልእምዛር እቲ ዝሓሸ ነቲ ቀዳማይ ዝምድና ምብታኽ ምዃኑ ይምዕድ። ምልክታት ዘዋራት ደቂ ኣንስትዮ ፨ እቲ ኣብ መንጎኣን መንጎ መጻምዳን ዝነበረ ውህደት ብምጥፍኡ ኣብ ቀጻሊ ምዕዝምዛማትን ትኣቱን ብንኣሽቱ ነገራት ኣብ ቆይቂ ክትጽመድ ትጅምርን። ጌጋታት መጻምዳ ኣብ ምምእራር ተድህብ። መጻምዳ ዝመስሎ ርእይቶ ምስ ሃበ ድማ፡ ዋላ’ውን ሓቁ ይሃሉ ምሕረት ዘይህብ መጥቃዕቲ ትፍንወሉ። ፨ ነቲ ዝወቕሳ ሕልናኣ ንምህዳእ ጸገማትን ጉድለታትን መጻምዳ ብቐጻሊ ትጠቅስ። ፨ ነቲ ምስኡ ክትዘውር ጀሚራ ዘላ ሰብ ምስ መጻምዳ “ሓወይ’ዩ ወይ ማሓዛይ’ዩ” ብምባል ተላልዮን ኣብ ጽምብላትን ኣጋጣሚታትን ትዕድሞን። እዚ ድማ ኣብ ቀጻሊ ጥርጠራ ንከይትኣቱ ሽፋን ክኾና እትፍጽሞ’ዩ። ፨ ብዛዕባ ባህርያታ ብመጻምዳ ኣብ እትሕተተሉ እዋን ቅልጡፍ መልሲ ኣይትህብን። ንብዓት ይስዕራን፡ “ንስኻ እምበር ኣነስ እምንቲ’የ” ዝብሉ ሓረጋት ትደጋግም። ፨ ንመጻምዳ ቀዳምነታት ኣይትህቦን። ፨ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበራ ብነብሳን ጽባቐኣን ክትግደስ ትጅምርን ቆጸራታት ተብዝሕን። ፨ ዘዋራት ደቂ ኣንስትዮ ብተግባራተን ቀጻሊ ናይ ሕልና ወቐሳ ስለ ዝስመዐን ምስ ስድራ ቤት መጻምደን ይኹን ቀረባ ኣዕርኹ ክራኸባሉ ካብ ዝኽእላ ኣጋጣሚታት ክርሕቃ ይረኣያ። ፨ መውጽኢ ክኾና፡ ኣብ እትድንጒየሉ እዋናት ድማ መመኽነይታ ክኾና፡ ዘየድልያ ናይ ስራሕን ትምህርትን መደባት ትጅምር። ፨ ኣብ ልዕሊ መጻምዳ ዝሕታለ ተርኢ። ካብ ዘቤታውን ሓዳራውን ግቡኣታ ትሃድም፡ እንተፈጺማቶም ድማ ቀልጢፉ ይስልችዋ። ፨ ውልቃዊ ሞባይላ ብዙሓት ንምዛራ ዝኽሽሑ ናይ ስእልን ደብዳቤታትን ምስጢራት ስለዝሕዝ፡ ሞባይላ ብኮድ ትዓጹን ዝኾነ ሰብ ዋላ መጻምዳ ንሞባይላ ክሕዘላን ክኸፍተላን ኣይትደልን። ኣብ ገዛ ኣብ እትህልወሉ እዋን ንሞባይላ “ሳይለንት” ትገብርን ካብ ኢዳ ኣይትፈልን። ኣብ መወዳእታ ከነስተውዕለሉ ዘለና ነገር፡ እዚ ምልክታት እተርኢ ግድን ዘዋር’ያ ማለት ኣይኮነን። ሓሓንሳብ’ውን ደቂ ኣንስትዮ ካብ መጻምደን ዝያዳ ቆላሕታን ኣቓልቦን ክረኽባ ምእንቲ ኮነ ኢለን ንመጻምደን ኣብ ጥርጣረ ዘእትዋ ከም ዘላዋ’ውን ክንዝንግዕ የብልናን። ስለዚ ተሃዊኽና ኣብ ምጽላምን ውሳነን ኣይንእቶ።