ማእከል ጥዕና ፎሮ ፡ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻልን ዓቢ ዕማም ትገብር

 

ማእከል ጥዕና ፎሮ ፡ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻልን ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ዘመናዊ ሕክምና ክብ ብምባልን ኣብ ምውሓስ ጥዕና ሕብረተሰብ ዕዙዝ ኣስተኣጽኦ ትገብር ኣላ።
ሞያዊያን ናይ’ታ ማእከል ጥዕና ከም ዝሓበሩዎ፡ እታ ብሰለስተ ኣባላትን ውሱን ዓቕሚን ዝጀመረት ማእክለ፡ በብእዋኑ ብዝተኣታተወላ ናውቲን ዓቕሚ ሰብን ዝተማልአ ኣገልግሎት ክትህብ በቒዓ ኣላ።
ሕጽረት ዓቕሚ ሰብን ናውቲ ስራሕን ዝነበሮ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ እኹል ዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን ዓጢቑ፡ ኣብ ምቅልጣፍ መስርሕ መርመራን ምቅላል ሃልኪ ነበርቲን ዓቢ ኣበርክቶ ይግበር ከም ዘሎ ዝጠቐሱ እቶም ሞያዊያን ፡ ጆኦግራፊያዊ ኣቃውማ እቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ዝርአ ሓደ ሓደ ሕጽረታት፡ ከም ዝማልኣሎም እምነቶም ገሊጾም።
ካብ ርሑቕ ከባቢታት ዝመጻ ነፍሰጾራት፡ ካብ ቅድሚ ወርሒ ኣብ መጸበዪ ጸኒሐን፡ ከም ዝገላገላ ይግበር ስለ ዘሎ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ምውሓስ ጥዕናአንን ጥዕና ዕሸለንን ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ፡ ብዛዕባ ቅድሚን ድሕሪን ሕርሲን ካልእ ጥዕና ጠቀስ መዳያትን ኣስተምህሮ ይረኽባ ከም ዘለዋ ሓቢሮም።
ኣብ 2019 ኣብ’ታ ትካል ናይ ዝተገላገላ ነፍሰጾራት ቁጽሪ ምስ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ክነጻጸር እንከሎ፡ ብዓሰርተ ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ፡ ሸፈነ ክታበት ህጻናት በብእዋኑ ዕብየት የመዝግብ ከም ዘሎ፡ ብዛዕባ ጎዳእቲ ልምዲታትን ጽሬት ኣከባቢን ዕቱብ ዝራሓት ከም ዘካይዱ ብተወሳኺ ኣረዲኦም።
ኣስታት 25 ኣባላት ዘለዉዋ ማእከል ጥዕና ፎሮ ፡ ንምምሕዳራት ከባቢ ማልካ፡ ኣይሮማለ፡ ሓድሽ፡ ዙላ፡ ኣፍታን ፎሮን ኣገልግሎት ትህብ።
ዜና ወጻኢ