ከረን

መስመር ጽርግያ ከረን – ኣፍዓበት ይጽገን ኣሎ።

60 ኪሎ-ሜተር ዝንውሓቱ መስመር ጽርግያ ከረን – ኣፍዓበት፡ ብምውህሃድ ኩባንያ ህንጻ ሰገን፡
ሓይልታት ምክልኻልን ህዝብን፡ ብደገፍ ማሽነሪ ይጽገን ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ሓቢሩ።
እቲ ዕማም፡ ተሸርሺሩን ሃሚሙን ዝነበረ ምዕራይን ምስፋሕን፡ ከምኡ’ውን ምድግዳግን፡ ምስራሕ
መእለዪ ወሓይዝን ዘጠቓልል ክኸውን እንከሎ፡ ድሮ ልዕሊ 90 ሚእታዊት ከምእተዛዘመ፡ ክፍለጥ
ተኻኢሉ።

በቲ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ፡ ተደፊኑ ዝጸንሐ ቢንቶታት ክጽረግ እንከሎ፡ ንምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ጸገም
ክፈጥር ዝጸንሐ ኣእማንን ኩምራ ሓመድን ተኣልዩ፡ መንገዲ ውሕጅ ድማ ተጸሪጉ።