ሓሙሽተ ዓመት ንፍቕሪ ለሚነያ

ሓሙሽተ ዓመት ንፍቕሪ ለሚነያ

ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ’የ። ንኹሉ ሰብ ከከም ባህሪኡ ክኸዶ ጸገም ዘይብለይ እንተ ዀንኩ’ኳ፡ እዛ ቀሪበያ ዘለኹ ጓል ሄዋን ግን ሓሙሽተ ዓመት ንፍቕሪ እናለመኩዋ ምኽንያት መእበይኣ እንታይ ምዃኑ ክፈልጦ ኣይከኣልኩን። ብልቢ ስለ ዘፍቅራ ክገድፋ ኣይደልን እየ። ከም እተፍቅረኒ እውን ርግጸኛ እየ። ምኽንያቱ ኣነ ኣብ ፍቕራ ኣብ ዘይጠለቕኩሉ ግዜ ናብ ክላሰይ ትመጽእ፡ ኣብ ዝዀነ ይኹን ነገር ትተሓባበረኒ፡ እ ን ተ ተ ዓ ንቀፍኩ “ ቅ ድ መ ኻ ይ ስ ጠ ሓ ኒ ” ትብለኒ እንተ ነ በ ረ ት ’ ኳ ፡ ኣነ ግን ኣይግደሰላን እየ ነይረ። ርግጸኛ እንተ ዘይኰንኩ’ኳ ሓደ ጥርጣረ ኣለኒ። ንሱ ከኣ ሓንቲ ከም ሓፍተይ ዝርእያ መሓዛ ኣላትኒ። ካብ ንእስነትና ብሓንሳብ ኢና ዓቢና። ንሳ ዓርከይ መሲሉዋ ከይከውን ጥርጣረ ኣለኒ። ሓንቲ መዓልቲ እውን “ዓርኪ ኣላትካ ምሽ? ኣተንቢሃትለይ ነይራ። ንመሓዛኣ ከይተረፈ “ነዛ ዓርኩ ከይገደፋ ሕራይ ኣይብሎን’የ” እያ ትብላ። ዓርከይ ኣይኰነትን እንተ በልኩዋ ክትርደኣኒ ኣይከኣለትን። ከመይ ገይረ ከረድኣ ከም ዝኽእል እባ ንገሩኒ። ሳሚ ካብ መንደፈራ ከም እተፍቅረካ ርግጸኛ እንተ ድኣ ዄንካ ደኣ ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል እንታይ ኢኻ ትልምና ነይርካ? እውን ከም’ቲ ዝበልካዮ ጥርጣረ ጥራይ ዘይኰነ ንዓኻን ንመሓዛኻን ኣተንቢሃትልኩም እያ። ናይ ብሓቂ ተፍቅራ ንሳ እውን ተፍቅረካ እንተ ዀይና፡ ንግዜኣ እትጫረት ካልእ ጓል ክትህሉ ከም ዘይትደሊ ተገንዚብካ እኹል ግዜን ተገዳስነትን ክትገብረላ ከም ዘለካ ኢና እንኣምን። ፍቕሪ፡ ወላ’ኳ መጸውዒ ስም ይወሃቦ፡ ካብ ስሙ ንላዕሊ ብተግባር እዩ ዝግለጽ። ማለት “አፍቅረኪ’የ” ካብ ምባል ንላዕሊ ብግብሪ ከም እተፍቅራ እንተ ኣረጋጊጽካላ እያ ክትኣምነካእትኽእል። ምስ’ታ መሓዛይ ትብላ ዘለኻ ጓል ሄዋን እናረኣየትካ ብቓልካ ጥራይ “መሓዛይ እያ” ስለ ዝበልካያ ትኣምነካ ማለት ኣይኰነን። ከም’ቲ ሓደሓደ ግዜ ፍቕሪ ቅንኢ ኣኸቲሉ ሚዛናውነት ኣተሓሳስባ ናይ ኣፍቃሪ ዘዘንብዕ፡ እታ ጓል ምስ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ጥቡቕ ዝዀነ ርክብ ክትገብር ከለኻ እምነት ከተጉድል ከም እትኽእል ክትግንዘቦ ኣለካ። ስለ ዝዀነ ንዓኣ እኹል ግዜ ሃባ። ምስ መሓዛኻ ተፈላለ ማለትና ዘይኰነ፡ ማዕረ ወይ ልዕሊ ናይ ኣፍቃሪትካ ክ ኸ ው ን የብሉን። ኣብ ርእሲ’ዚ ምስ ኣፍቃሪትካን መ ሓ ዛ ኻ ን እትገብሮ ር ክ ብ በበይኑ ምዃኑ ኣ ይ ት ዘ ን ግ ዕ ። ኣካላዊ ምትንኻፍ፡ ምትሕቑቛፍ፡ ኣብ ጽምዋ ዝዀነ ቦታታት ብሒትካ ምዕላል፡ ከም ጽላሎትን ሰብን ዘይምፍልላይ. .. መሓዛኻ መዓርግ የብሉን። ይትረፍዶ ኣፍቃርትካስ፡ ወላ ሓላፊ መንገዲ፡ ኣይሓመየን እንተ ተባህለ “እዝጊ ዋንኦም” እዩ ክብለኩም። ኣፍቃሪትካ ነቲ ጎቦ ልቢ ዝዀነ ኣፍቃሪ ክትወርስ ደድሕረኻ ክትስዕብ ኣይመረጸትን። ከም እተፍቅራ እተርእየሉ መንገዲ፡ ዘረባ ዘይኰነስ ድልየታታት ብምምላእ እዩ። ሓደ እዋን፡ ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ከም’ዚ በላ። “ፍቕሪ ልክዕ ከም ቀስተ ደበና እዩ። ጽባቐ ሕብርታት ኣለዎ። ንሰባት ድማ ፍሽኽ የብሎም። ፍቕሪ ከም ውቅያኖን ዓሚቝን ውቁብን እዩ። ፍቕሪ ከም ጸሓይ እዩ። ዘንጸባርቕ ብርሃንን ሙቐትን ኣለዎ። ፍቕሪ ከም ዝናብ እዩ። ህዱእን ሓይሊ ዝፈጥርን እዩ። ስለ’ዚ እዚ ፍቕሪ ከርእየኪ ተፍቅድለይ ዲኺ? ኣስዓበላ። እታ ጓል ክምስ እናበለት ርእሳ ብምንቕናቕ “ኖ” በለቶ። እቲ ወዲ ብጓሂ ዝኣክል ደኒኑ እናተከዘ ከሎ ግን ድሒሮም ዝሰዓቡ ቃላታ ኣብ እዝኑ በጽሑ። “ኣነ ናትካ ፍቕሪ ከተርእየኒ እየ ዝደሊ” ስለ’ዚ ካብ ቃል ሓሊፍካ፡ ልዕሊ መሓዛኻ ከም እተፍቅራ ከተርእያ ኣለካ። ብኣኻ እናተጠራጠረት፡ ልባ መሊኣ ኣይትኣትዎን እያ።
” ኢላ ብሕቶ ኣብ መሓዛኻ ዘለዋ ኣረኣእያ ምስ ኣፍቃሪትካ ደኣ’ምበር ምስ ” ክብል ሕቶ