ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ኤርትራ መምርሒ ኣውጺኡ።

ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ብሰንበት 28 ሰነ ብዛዕባ ከፊላዊ ምጅማር ትምህርቲ

መምርሒ ኣውጺኡ።

ብመሰረት’ዚ፡ ኣብ ጽላት ትምህርቲ፡ ኣብ መወዳእታ መጋቢት ዝተወስደ ስጉምቲ፡ ኣካዳምያዊ-ዓመት 2019-20 ብግቡእ
ንክውዳእ ናይ 10 ሳምንቲ ሕጽረት ስለዘኸተለን፡ ተማሃሮ ናብ ዝቕጽል ክፍሊ ክሓልፉ፡ ንዝተረፎም ትምህርቲ፡፡ ቅድሚ
ምጅማር ኣካዳምያዊ ዓመት 2020-21፡ ክውድእዎ ግድን ስለዝኾነን፥
ኣብ መላእ ሃገር፡ ተመሃሮ 11 ክፍሊ፡ ንዝተረፎም መደብ ትምህርቲ 11 ክፍሊ ንምዝዛም፡ ሰኑይ፡ 6 ሓምለ፡ ትምህርቶም
ክጅምሩ እዩም።
ብተመሳሳሊ ተመሃሮ ኮለጃት፡ ኣብ ኣካዳሚያዊ ዓመት 2019-20 ዝተረፎም ትምህርቲ ብእዋኑ ንምዝዛም፡ብ13 ሓምለ
ትምህርቶም ዳግም ክጅምሩ እዮም።
ዝተረፉ ኩሎም ተመሃሮ፡ ምስ ክራማትን ዘይምቹእ ክሊማዊ ኩነታትን፡ ብሙሉኦም፡ ኣብ መወዳእታ ነሓሰ ትምህርቶም
ዳግም ብምጅማር፡ ንዝተረፎም ትምህርቲ ወዲኦም፡ ናብቲ ዝቕጽል ናይ 2020-21 ኣካዳምያዊ ዓመት ምድቦም ክሰጋገሩ
እዮም።
ወትሩ ኣብ ሓምለ-ነሓሰ ከም ንቡር ዝሰላሰሉ ስነ-ስርዓት ምረቓ ኮለጃት፡ ንርዱእ ምኽንያታት፡ ንጥቅምትን ሕዳርን
ተመሓላሊፎም ኣሎዉ።
ኣብ ጽላት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ካልእ ጸኒዖም ዝጸንሑ መምርሒታት ዝፈኹሱሉ ዘሎዉ ቈጠባውን ማሕበራውን ንጥፈታት፡
ኩሎም’ቶም ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይራስ ንምቑጻይ ዘገልግሉ ኣገባባት (ማሕበራዊ ምፍንታት ወይ ምውጋድ ዓበይቲ
ምትእኽካባት፡ ምምካን መሳሪሒታት፡ ጽሬት፡ ምሽፋን ኣፍን ኣፍጫን…ወዘተ) ኩነታት ከምዘፍቅዶ ብዕቱበነት ክትግበሩ
ግድነታዊ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ብ28 ሰነ ኣብ ዘውጽኦ መምርሒ ኣነጺሩ’ሎ።